Положення про рецензування

ПОЛОЖЕННЯ
про рецензування та порядок проходження статей у Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»

 1. Це положення регламентує порядок рецензування та проходження статей, що надходять до редакції Наукового вісника Мукачівського державного університету. Серія «Економіка».
 2. Ціль рецензування – підвищення якості наукових статей, які публікуються у віснику, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами.
 3. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування).
 4. Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об’єктивними та неупередженими.
 5. До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності до «Вимог до статей», які пройшли первинний контроль у редакції.
 6. При дотриманні перерахованих вище вимог рукопис статті передається технічному редактору.
 7. Технічний редактор надає статті реєстраційний код і видаляє з неї відомості про автора (-ів) (кодування статті).
 8. Закодована стаття надсилається електронною поштою члену редколегії, відповідальному за науковий напрямок за змістом статті.
 9. Член редколегії, що одержав закодовану статтю, заповнюють типову форму і обирають один з варіантів рекомендації – рекомендовано до публікації; рекомендовано доробку; не рекомендовано до публікації.
 10. У випадку відмови або необхідності доробки рецензент повинен надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення.
 11. Термін підготовки рекомендацій – протягом двох тижнів з моменту одержання статті.
 12. Рекомендації рецензентів надсилаються електронною поштою технічному редакторові.
 13. Остаточне рішення по статті приймається на засіданні редакційної колегії, що проходить 1 раз на тиждень у складі: головний редактор (заступник головного редактора), відповідальний секретар, технічний редактор. Рішення приймається з урахуванням отриманих рецензій.
 14. Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу підготовки номера вісника.
 15. Рішення редакції направляється авторові (-ам). Статті, що підлягають доопрацюванню, надсилаються авторові (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією наукового віснику.
 16. Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.
 17. Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.
 18. Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редакції в електронному вигляді протягом 2-х років від дня виходу номера вісника, в якому розміщена рецензована стаття.
 19. Не рецензуються:

а) статті, авторами (співавторами) яких є члени редакції та редакційної колегії наукового вісника;

б) статті, спеціально написані за замовленням редакції.

Головний редактор, д. е. н., професор     ____________________ Т. В. Черничко

Відповідальний секретар, к.е.н., доцент ____________________ М. В. Ігнатишин

Технічний редактор                                    ____________________ О. Д. Лендєл