Вимоги до статей

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО НАУКОВОГО ВІСНИКА МУКАЧІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.
СЕРІЯ «ЕКОНОМІКА»

 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1.1. До друку приймаються статті, написані українською, російською або англійською мовами, які раніше не публікувалися та не були передані для публікації в інші видання (у тому числі електронні).

1.2. Стаття має містити структурні елементи наукової статті відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/01.

1.3. З метою підвищення індексів цитування наших авторів, редакція наукового віснику рекомендує подавати статті, написані англійською або російською мовами.

1.4. Статті англійською мовою, які перекладені з української або російської мови, мають супроводжуватися текстом на мові оригіналу, оформленому у відповідності до встановлених вимог. Такі статті попередньо проходять у редакції перевірку якості перекладу. У випадку невідповідної якості мови стаття повертається. В цьому випадку автор може самостійно корегувати статтю, але при повторному поданні її у редакцію вісника необхідна додаткова оплата послуг перекладача на предмет повторної перевірки якості мови.

1.5. Редакція вісника пропонує авторам послугу перекладу їх статей на англійську мову. Запит щодо послуг перекладу вказується у самій статті та супровідному листі до статті (електронною поштою). Перекладу підлягають тільки ті статті, по яким прийнято рішення про можливість їх публікації.

 1. МЕТАДАНІ

2.1. Стаття обов’язково має містити метадані, до яких відносяться:

а) П.І.Б. автора(-ів) і назва статті;

б) анотація;

в) ключові слова та словосполучення (не менш 5, але не більш 10);

г) відомості про автора (-ів) (повністю – прізвище, ім’я, та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи або навчання).

2.2. Наявність повного обсягу метаданих є обов’язковою.

2.3. Заголовок статті, анотація, ключові слова та відомості про автора (-ів) надаються трьома мовами – українською, англійською та російською.

2.4. Вимоги та рекомендації щодо складання анотацій:

Анотація формується у формі реферату, який має охоплювати не менше 250 слів і висвітлювати такі структурні питання: актуальність, мету, методику дослідження, результати, наукову новизну, практичну значущість.

Приклад анотації

2.5. Ключових слів або словосполучень має бути не менш 5, але не більш 10.

2.6. Метадані публікуються у збірнику, розміщуються на сайті наукового вісника та зберігаються у відповідних вітчизняних і закордонних інформаційних та наукометричних базах.

 1. ІНША ОБОВ’ЯЗКОВА ІНФОРМАЦІЯ

3.1. Стаття має містити контактну інформацію авторів однією мовою: телефони та e-mail (ніде не публікується) для можливості оперативного вирішення питань, які виникають. Адреси електронної пошти мають бути реальними

3.2. Для авторів, які мешкають за межами м. Мукачево, контактна інформація також має містити повну поштову адресу однією мовою для відправки авторського примірника збірника.

3.3. Якщо стаття має одноосібного автора, який не має наукового ступеню, окремо від файлу статті на електронну пошту вісника має бути надіслано в графічному форматі відскановану рецензію (рекомендацію, направлення, відгук) наукового керівника, засвідчені підписом та печаткою. На статтю, автор якої має науковий ступень кандидата наук, рецензію здійснює доктор наук. Відсканований варіант рецензії подається разом зі статтею.

3.4. Наявність УДК та списку використаних джерел є обов’язковим.

 1. ВИМОГИ ДО СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

4.1. Список використаних джерел оформлюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

4.2. Список використаних джерел має містити не менш 8 найменувань.

4.3. На кожне джерело у списку має бути хоча б одне посилання у тексті статті. Відсутність таких посилань може бути підставою у відмові публікації статті.

4.4. Допускається посилання на власні роботи авторів статті (самоцитування), але не більш 25% від загальної кількості джерел.

4.5. Після списку використаних джерел подається список використаних джерел англійською мовою (References), який формується за міжнародним стандартом АРА.

 1. ВИМОГИ ДО ЦИТУВАННЯ ТА ПОСИЛАНЬ НА ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

5.1. При написанні статті автор повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які наводяться в тексті. Посилатися слід на останні видання публікацій. 5.2. Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джерела, на яке дано посилання.

5.3. Посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «… у працях [1–7]…».

5.4. Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

Загальні вимоги до цитування:

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз «так званий».

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, вкінці);

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами) слід давати відповідні посилання на джерело;

д) якщо автор статті, наводячи цитату, виділяє в ній деякі слова, робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює виділення, ставиться крапка, потім дефіс і вказуються ініціали автора статті, а весь текст застереження вміщується у круглі дужки. Варіантами таких застережень є: (курсив наш – А. Б.), (підкреслено мною – А. Б.).

5.5. Ігнорування правил цитування (відсутність лапок при прямому цитуванні, відсутність посилань на джерела тощо) може призвести до того, що деякі фрагменти статті буде кваліфіковано як плагіат і, відповідно, – до відмови в публікації статті.

5.6. Посилання на джерела мають відповідати цим джерелам.

5.7. Посилання на Інтернет-ресурси мають безпосередньо вести до зазначеного документа. Наприклад, у статті йде посилання на якийсь закон України, а як джерело зазначено «www.rada.gov.ua». Це – посилання на головну сторінку порталу Верховної Ради, але не пряме посилання на цей закон. Або посилання взагалі не має ніякого відношення до наведеного документу, а веде, наприклад, на сайт Інтернет-магазину.

5.8. Редакція рекомендує уникати посилань на:

– підручники та навчальні посібники;

– праці 7-10-ти і більш річної давності.

 1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

6.1. Статті приймаються тільки у вигляді файлів (текст – у форматі .doc, .docx, .rtf, .odt; ілюстрації – у форматі .tif, .jpg, .pcx або у будь-якому іншому графічному форматі за погодженням редакції). Всі нетекстові об’єкти створюються вбудованими засобами Microsoft Word (об’єкти повинні бути згрупованими). Графіки та рисунки мають бути виконані з можливістю їх редагування. Слова друкуються без переносів. Формули – за допомогою редактора Equation. Ілюстрації дозволяється розміщувати в статті, подавати у вигляді окремих файлів у форматі TIFF, JPG, PCX (з роздільною здатністю не менше 300 dpi) або на окремих аркушах.

6.2. Текст статті та метаданих має бути набрано шрифтом Тіmes New Roman, розмір шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1,5, верхній, нижній і лівий береги – 3 см, правий – 2 см, виключка по ширині, абзацний відступ 1,0 см.

6.3. Стаття, метадані та контактна інформація мають міститися в одному файлі.
МЕТАДАНІ НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО СПЛАТИ ЗА СТАТТЮ.

6.4. Обсяг статті (БЕЗ МЕТАДАНИХ) має складати не менш 6 сторінок, включаючи таблиці, графіки, рисунки, а також список використаних джерел.

6.5. Список використаних джерел оформляється згідно з ДСТУ 7.1:2006.

6.6. Стаття має бути оформлена у такому порядку:

Порядок розміщення складових елементів у статті (з абзацу, через пустий рядок):

 • індекс УДК (на початку ліворуч) шрифт Times New Roman, 12 кеглем (виділити жирним прямим);
 • дані про автора (праворуч) – прізвище, ім’я та по батькові (у називному відмінку) шрифт Times New Roman, 12 кеглем (виділити жирним прямим);
 • науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (без скорочень), іноземні автори вказують також назву країни шрифт Times New Roman, 12 кеглем (курсив);
 • назва статті (по центру) Arial 14 кеглем (виділити жирним прямим);
 • розширена анотація українською мовою у формі реферату, який має охоплювати не менше 250 слів і висвітлювати такі структурні питання: актуальність, мету, методику дослідження, результати, наукову новизну, практичну значущість. Шрифт Times New Roman, 10 кеглем (курсив), виключка по ширині, абзацний відступ 1,0 см;
 • ключові слова (від п’яти до десяти) шрифт Times New Roman, 10 кеглем (курсив), виключка по ширині, абзацний відступ 1,0 см;
 • текст статті шрифт Times New Roman, 12 кеглем через 1,5 інтервал;

Структура статті повинна включати такі складові:

 1. Вступ.

Постановка проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Мета статті (постановка завдання).

 1. Результати дослідження.
 2. Висновки і перспективи подальших досліджень.
 3. Список використаних джерел.
 • список використаних джерел (не менше 8 найменувань), оформлений відповідно до стандартів (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) шрифт Times New Roman, 12 кеглем, виключка по ширині, абзацний відступ 1,0 см;
 • список використаних джерел англійською мовою (References), який формується за міжнародним стандартом АРА (використовуватиметься при розташуванні рукописів у зарубіжних базах). Даний стандарт використовується у США як стандарт оформлення статті (в тому числі і бібліографічного списку), прийнятий АРА (Американська психологічна асоціація) та Є МІЖНАРОДНИМ.
  Для полегшення при оформленні джерел за цим стандартом рекомендуємо користуватись посиланням
  http://ua.translit.net/;
 • анотації російською та англійською мовами у такому порядку й вигляді: прізвище, ім’я та по батькові; назва статті шрифт Times New Roman, 10 кеглем (виділити жирним прямим); текст розширеної анотації (з абзацу) у формі реферату, який має охоплювати не менше 250 слів і висвітлювати такі структурні питання: актуальність, мету, методи дослідження, результати, наукову новизну, практичну значущість; ключові слова (з абзацу). Написання прізвища та ім’я автора(-ів) англійською мовою відповідно до офіційного документу (наприклад, закордонного паспорту).

6.7. Стаття надсилається електронною поштою за адресою: nvemsu@gmail.com. Уся переписка з редакцією здійснюється за цією ж адресою.

 1. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В РОЗГЛЯДІ СТАТТІ

7.1. Відсутність або неповнота будь-якої складової метаданих (українською, англійською або російською мовою).

7.2. Відсутність контактної інформації.

7.3. Відсутність або неповна поштова адреса.

7.4. Відсутність рецензії засвідченою підписом та печаткою.

7.5. Відсутність УДК.

7.6. Відсутність списку використаних джерел.

7.7. Недостатній обсяг статті (менше 6 сторінок БЕЗ МЕТАДАНИХ).

7.8. Недостатній обсяг анотації.

7.9. Недостатній обсяг списку використаних джерел (менше 8 найменувань).

7.10. Стаття вже була опублікована в іншому виданні (включаючи електронні видання та мережу Інтернет).

7.11. Виявлення у статті плагіату (сумарно більш, ніж 25% тексту).

7.12. Порушення правил цитування.

7.13. Відсутність списку використаних джерел англійською мовою (References).

 1. ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

(усі прізвища, назви організацій та інші відомості умовні)

(Шрифт Тіmes New Roman; розмір шрифту – 12; міжрядковий інтервал – 1,5; нижній і лівий береги – 3 см, правий – 2 см, виключка по ширині, абзацний відступ 1,0 см)

 

УДК 339.562

Іванов Іван Іванович,

к.е.н., доц., доцент кафедри обліку та фінансів,

Мукачівський державний університет

 

РЕГУЛЮВАННЯ ІМПОРТУ В УМОВАХ ВАЛЮТНИХ КОЛИВАНЬ

 

Актуальність теми дослідження обумовлена ………… Метою статті є …………. На основі використання методів економіко-статистичного аналізу………….; з використанням структурно-функціонального методу ……………………… Визначено причини ………………… Здійснено розрахунок …………….. Виявлено лінійну залежність ……………………. Наукова новизна дослідження полягає …………………. Практична значущість полягає ……………………

Ключові слова:…………………….

 

ВСТУП

 

Постановка проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Мета статті (постановка завдання).

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 1. Гальчинський А. Економічний розвиток: методологія оновленої парадигми [Текст] / А. Гальчинський // Економіка України. – 2012. – № 5. – С. 4-17.
 2. Геєць В. М. Макроекономічна оцінка грошово-кредитної та валютно-курсової політики України до і під час фінансової кризи / В. М. Геєць // Економіка України. – 2009. – № 541. – C. 234-311.

 1. Жаліло Я. А. Проблеми формування сучасних засад політики імпортозаміщення в Україні / Я. А. Жаліло, В. М. Гацько // Стратегічна панорама. – 2006. – №1. – С. 102-111.
 2. Жмурко Н. В. Доларизація економіки України в умовах фінансової нестабільності / Н. В. Жмурко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Aprer/2010_6_2/19.pdf.

REFERENCES 

 1. Gal’chyns’kyj A. Ekonomichnyj rozvytok: metodologija onovlenoi’ paradygmy [Tekst] / A. Gal’chyns’kyj // Ekonomika Ukrai’ny. – 2012. – № 5. – S. 4-17.
 2. Gejec’ V. M. Makroekonomichna ocinka groshovo-kredytnoï ta valjutno-kursovoï polityky Ukraïny do i pid chas finansovoï kryzy / V. M. Gejec’ // Ekonomika Ukraïny. – 2009. – № 541. – C. 234-311.

 1. Zhalilo Ja. A. Problemy formuvannja suchasnyh zasad polityky importozamishhennja v Ukrai’ni / Ja. A. Zhalilo, V. M. Gac’ko // Strategichna panorama. – 2006. – №1. – S. 102-111.
 2. Zhmurko N. V. Dolaryzacija ekonomiky Ukrai’ny v umovah finansovoi’ nestabil’nosti / N. V. Zhmurko [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Aprer/2010_6_2/19.pdf.

Иванов Иван Иванович.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМПОРТА В УСЛОВИЯХ ВАЛЮТНЫХ КОЛЕБАНИЙ

Актуальность темы исследования обусловлена ………… Целью статьи является …………. На основе использования методов экономико-статистического анализа ………… .; с использованием структурно-функционального метода …………………… … Определены причины ……………… … Произведен расчет …………… .. Выявлено линейную зависимость ……………………. Научная новизна исследования заключается …………………. Практическая значимость заключается ………………… …

Ключевые слова: …………………….

 

Ivanov Ivan.

IMPORT REGULATION UNDER THE CIRCUMSTANCES OF CURRENCY FLUCTUATIONS

background research due ………… …………. the article is based on the use of methods of economic and statistical analysis ………… .; using structural and functional method …………………… … ……………… … the reasons done calculation …………… .. …………………… revealed linear dependence. scientific novelty of the research is …………………. the practical significance is ………………… …

keywords: …………………….

Кінець прикладу.