Сириченко Наталя Сергіївна. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

УДК 330.322

Сириченко Наталя Сергіївна,
здобувач,
Донецький національний університет (м. Вінниця)

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Мета статті – визначення економічної сутності і відображення за певними ознаками класифікації інвестицій в умовах глобальних трансформацій. Методика дослідження полягає в обґрунтуванні економічної сутності й класифікації інвестицій, яка заснована на використанні методу системного аналізу та узагальненні наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі дослідження теоретичних основ глобальних трансформацій інвестування. У статті виявлено вплив глобальних трансформацій, який пов’язаний з переходом світового співтовариства від індустріальної до постіндустріальної стадії розвитку, на інвестиційну діяльність. Інвестиційна діяльність супроводжується поступовим поєднанням інтересів транснаціональних корпорацій та національних країн і утворенням, на цій основі, державно-транснаціонального капіталу. Вихідним пунктом інвестиційної діяльності є глобалізація ринків і виробництв, поява глобальних інститутів, зниження інвестиційних бар’єрів. Для ефективного входження в глобальний ринок необхідно визначити економічну сутність, класифікацію за певними ознаками інвестицій, досягти високого рівня міжнародної конкурентоспроможності національних економічних систем. Узагальнено авторські визначення поняття «інвестиції». Проведено порівняльний аналіз існуючих підходів до класифікації інвестицій. Наукова новизна отриманих результатів полягає в поглибленні існуючих теоретичних основ щодо надання авторського визначення поняття «інвестиції», яке запропоновано розуміти як вкладення власних, позичених, або залучених ресурсів у формі матеріальних, фінансових, інтелектуальних цінностей в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, як на короткий, так і тривалий період, усередині країни й за її межами, індивідуальними або / і інституціональними інвесторами, і утворенням на цій основі державно-транснаціонального капіталу з метою отримання прибутку (доходу) і / або досягнення позитивного соціального ефекту. Запропоновано авторський підхід щодо класифікації інвестицій за певними ознаками в умовах глобальних трансформацій. Практична значущість одержаних результатів полягає в тому, що теоретичні положення статті мають прикладне значення та можуть бути використані в інвестиційній діяльності суб’єктів господарювання в умовах глобальних трансформацій.
Ключові слова: інвестиції, класифікація, глобальні трансформації, суб’єкти господарювання.

Завантажити статтю в PDF