Маркевич Катерина Леонідівна. ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

УДК 339.727.22

Маркевич Катерина Леонідівна,
здобувач,
Національний інститут стратегічних досліджень при Президенті України

ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Статтю присвячено дослідженню ролі прямих іноземних інвестицій в реалізації європейсько-орієнтованої інтеграційної стратегії України. Метою статті є проведення комплексного аналізу поточного стану прямого іноземного інвестування в економіку України та визначення подальших перспектив надходження ПІІ відповідно до нинішніх економічних та політичних реалій. У статті розкрито сутнісні характеристики прямого іноземного інвестування, виділено ключові етапи еволюції інвестиційних процесів та особливості надходження ПІІ в умовах нинішньої соціально-економічної та воєнно-політичної кризи. Проаналізовано динаміку та структуру прямих іноземних інвестицій в українську економіку за регіональним, галузевим та географічним розподілом. Методологічною основою дослідження є роботи провідних вітчизняних фахівців у сфері прямого іноземного інвестування. При вирішенні поставлених завдань використовувались методи статистичного аналізу, системного узагальнення, а також якісного і кількісного порівняння. Визначено, що екстенсивний характер прямого іноземного інвестування, невідповідність галузевої та регіональної структури інвестицій стратегічним завданням інноваційного розвитку України спроможні спровокувати у довгостроковій перспективі системне розбалансування економіки. Відтак, обґрунтовано фактори, що мають визначальний вплив на формування пріоритетів інвестування з точки зору забезпечення стратегічних інтересів держави. На підставі здійсненого дослідження та фактичного стану справ залучення ПІІ в Україну, сформульовані подальші перспективи залучення та акумулювання таких інвестицій. На основі аналізу поточних та перспективних показників розвитку з метою орієнтації прямих іноземних інвестицій визначено систему галузевої, регіональної та міжкраїнової селекції надходження ПІІ, а також визначено роль держави у питанні покращення ситуації із залучення ПІІ відповідно до стратегічно важливих галузей та регіонів національної економіки. На основі проведеного дослідження з’ясовано, що сьогодні Україна потребує системного реформування економіки загалом та інвестиційної політики зокрема. Перспективи подальших досліджень полягають у розробленні та впровадженні механізмів та методів залучення ПІІ, що спрямовані на лібералізацію, модернізацію, дерегуляцію економіки та заохочення інноваційного розвитку України.
Ключові слова: прямі іноземні інвестиції (ПІІ), інвестиційна діяльність, економічне зростання, пріоритети інвестування, інвестиційна стратегія.

Завантажити статтю в PDF