Максімова Валентина Федорівна, Кузіна Руслана Віліївна. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ФІНАНСОВИХ І НЕФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ

УДК 657:006.32(477)

Максімова Валентина Федорівна,
д.е.н., проф., завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту,
Одеський національний економічний університет
Кузіна Руслана Віліївна,
к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту,
Одеський національний економічний університет

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ФІНАНСОВИХ І НЕФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ

У статті досліджено актуальні питання формування складу фінансових і нефінансових показників Інтегрованої звітності. Інтегрована звітність (ІЗ) – це зведення воєдино фінансової та нефінансової інформації, що відображає здатність організації створювати й підтримувати свою вартість у коротко-, середньо- та довгостроковому періоді. Побудова моделі інтегрованої звітності викликає низку проблем, тому що до складу індикаторів ІЗ повинні включатися фінансові та нефінансові показники, які характеризують здатність організації створювати цінність протягом часу, наприклад: опис того, як організація використовувала і має намір використовувати різні капітали, вплив на ці капітали протягом часу і компроміси між ними, а також фактори створення цінності організації і можливості ризиків, що впливають на них. Такі фактори відображаються в структурних елементах інтегровані звіту.Мета статті полягає в тому, щоб критично проаналізувати підходи щодо формування фінансових та нефінансових показників Інтегрованого звіту та надати власні рекомендації і обґрунтування відносно їх можливого складу. У процесі роботи над статтею використано такі методи: вивчення та аналіз наукової літератури, аналізу та синтезу, індукції та дедукції, діалектичний метод дослідження та метод кількісного аналізу. З огляду на основну мету розроблено набір показників структурних елементів Інтегрованої звітності, виходячи з класифікації структурних елементів: опис структурних елементів корпорації, опис ризиків, опис стратегії корпорації, фінансовий капітал, людський капітал, інтелектуальний капітал, природний капітал, соціальний капітал. Доведено, що розробка показників Інтегрованої звітності повинна базуватися на зовнішніх або підтверджених джерелах, але не в жодному разі на внутрішніх (управлінських) прогнозах менеджменту. Виявлено невирішені питання та визначено напрями подальших досліджень, які пов’язані із необхідністю подальшого наукового опрацювання всіх теоретичних і практичних аспектів складання інтегрованої звітності, починаючи від визначення складу показників, що мають в ній розкриватися, і завершуючи обґрунтуванням методик, що мають бути застосовані відносно визначення окремих показників.
Ключові слова: Інтегрована звітність, фінансові показники, нефінансові показники, фінансовий капітал, людський капітал, інтелектуальний капітал, природний капітал, соціальний капітал.

Завантажити статтю в PDF