Височан Олег Степанович. ВИТРАТИ НА ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ ЦІННОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

УДК 657

Височан Олег Степанович,
к.е.н., доц., доц. кафедри обліку та аналізу,
Національний університет «Львівська політехніка»

ВИТРАТИ НА ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ ЦІННОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Основою сучасного етапу розвитку облікової парадигми повинен стати перехід до орієнтації на споживчу цінність, що дасть змогу максимально наблизити вихідну інформацію, котра продукується в обліковій системі до потреб менеджменту підприємства. Метою статті є розробка нового підходу до формування системи витрат діяльності туристичного підприємства, які включаються до ціни туристичного продукту, розглядаючи останню як суму споживчих цінностей для туриста. В роботі використано низку загальнонаукових методів дослідження, таких як аналіз, синтез та моделювання. У статті проаналізовано основні положення маркетингового підходу до розвитку сучасного підприємства туристичного бізнесу, який спрямований на підвищення якості продукту у відповідності до потреб споживача за умови оптимізації витрат останнього. Зазначено, що такий підхід часто вступає в конфлікт з підходом обліковим, основою якого є концепція максимізації прибутковості та ринкової вартості підприємства. Досліджено процес формування споживчої цінності туристичного продукту. При цьому споживча цінність формується за рахунок ресурсів на етапі постачання, формування та збуту. Проведено рекласифікацію витрат туристичного підприємства у відповідь на новітні виклики системи управління бізнес-одиницею, спрямованої на задоволення потреб кінцевого споживача. Встановлено таку номенклатуру витрат для обліку, зорієнтованого на ціннісні пріоритети господарювання: витрати на забезпечення функціонального призначення; витрати на якість; витрати на безпеку; витрати на забезпечення кваліфікації працівників; іміджеві витрати; комунікаційно-збутові витрати; інноваційні витрати; інші витрати. Практична значимість статті полягає у створенні концептуального підґрунтя для формування ціннісно-орієнтованого внутрішньогосподарського обліку туристичних підприємств: як туроператорів так і туристичних агентів. Перспективним напрямком подальших досліджень визначено підведення методичної бази під теоретичні викладки, наведені у статті, особливо стосовно відображення в обліку витрат періоду та капіталізованих витрат. Дуже важливим при цьому є виділення непродуктивних витрат (втрат), які не формують споживчої цінності однак повинні враховуватися при оцінці діяльності туристичного підприємства.
Ключові слова: туристичний продукт, споживча цінність, ціннісно-орієнтоване управління підприємством.

Завантажити статтю в PDF