Бурак Інна Олександрівна. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА РОЗРАХУНКАМИ

УДК 657

Бурак Інна Олександрівна,
к.е.н., ст. викл. кафедри обліку і аудиту,
Чернівецький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА РОЗРАХУНКАМИ

Важливою запорукою успішного управління підприємством є наявність повної, правдивої та неупередженої інформаційної бази. Вирішення цієї проблеми потребує дієвого та ефективного механізму впливу як на організаційному рівні, так і на рівні управлінського персоналу. Забезпечення цієї вимоги реалізується на основі даних бухгалтерського обліку, а отже визначається рівнем його організації та досконалості як системи загалом. Облікова політика, як важлива складова системи бухгалтерського обліку, охоплює всі рівні його організації. Автором проаналізовано різноманітні підходи науковців до визначення сутності терміну «облікова політика» та запропоновано власне тлумачення даного терміну. Незважаючи на значну активність науковців у дослідженні характеристик та особливості облікової політики підприємства, практика суб’єктів господарювання засвідчує, що на сьогоднішній день залишаються невирішеними ряд питань теоретичного та практичного характеру стосовно організаційних та методичних аспектів у сфері обліку заборгованості за розрахунками. Метою статті є удосконалення організаційних аспектів обліку розрахунків підприємств торгівлі з діловими партнерами, розробка науково-обґрунтованих рекомендацій відносно раціоналізації інформаційного забезпечення для управління ними. Раціональна організація бухгалтерського обліку забезпечується додержанням основних принципів. Автором досліджено основні принципи організації бухгалтерського обліку та пропонується до існуючих принципів додати принцип доцільності, який полягає в оцінюванні ефективності застосування нових розробок у процесі ведення бухгалтерського обліку, враховуючи масштабність та прибутковість ведення підприємницької діяльності. Запропоновано дослідити організацію обліку заборгованості за розрахунками підприємств торгівлі з позиції етапів її реалізації та функціонування, що дозволить послідовно та найбільш вдало дослідити всі суперечливі моменти, які виникають в процесі її реалізації, та запропонувати конкретні пропозиції щодо їх вирішення. В процесі дослідження організації обліку заборгованості підприємств торгівлі запропоновано схематичне відображення основних складових організації обліку заборгованості за розрахунками на торговельних підприємствах. Запропонована схема дозволить побудувати раціональну систему організації обліку заборгованості підприємств торгівлі таким чином, щоб максимально охопити всі її складові.
Ключові слова: торгівля, організація обліку, розрахунки, ділові партнери, облікова політика.

Завантажити статтю в PDF