Августова Олена Олександрівна. ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ВИТРАТ РИБОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

УДК 657.471:338.512

Августова Олена Олександрівна,
аспірант кафедри бухгалтерського обліку,
Київський національний торговельно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ВИТРАТ РИБОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ступінь задоволення інтересів рибопереробних підприємства, перш за все, залежить від результатів його господарської діяльності, які включають не просто отримання прибутку, але й забезпечення стабільного розвитку рибного виробництва. Витрати є основним обмежувачем прибутку й, одночасно, головним фактором ефективності господарювання підприємства. Вивчення спеціальної літератури з питань облікової політики, а також досвіду роботи рибопереробних підприємств Вінницької області дозволили зробити висновок, що існують суперечливі питання, які впливають на ефективність діяльності досліджуваних підприємств. Метою статті є дослідити та проаналізувати питання формування облікової політики рибопереробних підприємств в частині обліку витрат. Одним з важливих питань організації обліку витрат на підприємстві є формування його облікової політики. При формуванні облікової політики на підприємстві потрібно враховувати організаційні, методичні та технічні аспекти (складові) її побудови. Серед елементів, які найчастіше розглядаються дослідниками, можна назвати спосіб розподілу накладних витрат. Правильно обраний підхід до розподілу дозволяє досягти високої ефективності управління ресурсами підприємства. Однак, розробка універсального механізму розподілу накладних витрат для підприємств неможлива і недоцільна, оскільки вона не може бути стандартизованою під будь-який суб’єкт господарювання. На другому місці за повторюваністю при розгляді елементів облікової політики знаходиться метод обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартістю рибної продукції. Так, найвагоміший вплив на вибір системи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції рибопереробних підприємств мають фактори технологічного характеру, зокрема декілька переділів виробництва та широкий асортимент виготовлення продукції. Відповідно нами було визначенно найоптимальнішим варіант калькулювання собівартості у даній галузі, що сприятиме підвищенню загальної рентабельності продукції, зміцненню економічних позицій на ринку. Саме така обґрунтованість та деталізація розглянутих елементів облікової політики щодо витрат на рибопереробних підприємствах потрібна для ухвалення управлінських рішень, визначення результатів діяльності, розвитку та вдосконалення рибного виробництва.
Ключові слова: організація обліку, бухгалтерський облік, облікова політика, витрати, рибопереробні підприємства.

Завантажити статтю в PDF