Феєр Оксана Валеріївна. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УДК 330.322.014

Феєр Оксана Валеріївна

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті визначено, що економічний розвиток українських підприємств на сучасному етапі великою мірою залежить від залучених інвестиційних ресурсів, оскільки вони, при ефективному використанні, здатні забезпечити прискорення відтворювальних процесів, насамперед шляхом модернізації матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання, нарощування виробничих потужностей для виготовлення конкурентоспроможної продукції як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках. Метою статті є аналіз інвестиційної активності підприємств Закарпатської області та виявлення чинників, які впливають на обсяги інвестування. У статті використовувались наступні методи наукового дослідження: розрахунково-аналітичний, системного аналізу, синтезу та порівняння. Теоретичну і методологічну основу наукового пошуку складають праці вітчизняних та закордонних вчених у сфері інвестування, а також статистичні дані. На основі статистичних даних, проаналізовано динаміку основних показників прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку Закарпатської області і встановлено істотне їх зменшення. Особливу увагу автор приділяє галузевій структурі прямих іноземних інвестицій. Виявлено, що з поміж всіх галузей економіки Закарпатської області найбільше інвестицій спрямовано у промислові підприємства, зокрема переробні. Детально аналізується регіональне спрямування прямих іноземних інвестицій, на цій основі зроблено висновки щодо їх вкрай нерівномірного розподілу за районами і містами Закарпатської області. Визначено, що ситуація в країні прямо відбивається на інвестиційній активності. Тому з боку держави необхідним є формування ефективного механізму взаємодії з бізнесом щодо залучення та використання інвестицій з метою активізації інвестиційної діяльності і як наслідок забезпечення виходу держави з економічної кризи. Завданнями у сфері залучення іноземних інвестицій має стати підвищення ефективності системи управління процесами іноземного інвестування на регіональному рівні та підвищення інвестиційної привабливості за рахунок створення позитивного іміджу, що і стане предметом подальших досліджень.
Ключові слова: інвестиції, іноземні інвестиції, інвестиційна активність, інвестиційна діяльність, розподіл інвестицій.

Завантажити статтю в PDF