Паулик Алла Ярославівна. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

УДК 332

Паулик Алла Ярославівна,
ст. викладач кафедри менеджменту
та управління економічними процесами,
Мукачівський державний університет

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

В сучасних умовах господарювання особливого значення набуває інноваційна діяльність. Основою для здійснення інноваційної діяльності є інноваційний потенціал, як специфічний багатокомпонентний ресурс. Дана проблематика набуває особливого значення, адже ефективне використання наявного інноваційного потенціалу впливає на конкурентоспроможність регіону, на рівень його соціально-економічного розвитку та здійснює значний вплив на економіку країни загалом. Метою дослідження є виявлення основних чинників, що здійснюють стримуючий вплив на розвиток інноваційного потенціалу. Результатами дослідження є виділення перспективних напрямів практичного використання наукового та техніко-технологічного потенціалу регіону. Теоретичну та практичну основу дослідження складає аналіз наукових праць зарубіжних та вітчизняних вчених, що вивчали особливості організації та здійснення інноваційної діяльності на регіональному рівні, побудову інноваційної моделі розвитку економіки. Особливу увагу автор приділив дослідженню перспективних напрямів розвитку інноваційного потенціалу на основі використання інноваційних структур. Детально описується які елементи формують інноваційний потенціал регіону, визначено яким чином інноваційна активність регіону впливає на його економіку. Саме тому виникає необхідність розробки та реалізації комплексної інноваційно-інвестиційної програми розвитку регіону, яка б передбачала взаємозв’язок технічного та технологічного переозброєння підприємств з розв’язанням проблем економіки країни загалом. Такий підхід дозволить через комплексний аналіз економічної ситуації в регіоні розглянути проблему інновацій з різних точок зору: технологічної, екологічної, економічної, соціальної, демографічної, культурної, освітньої та інших, а також дає змогу збалансувати ресурсний і виробничий потенціал районів і міст. Перспективи подальших досліджень у даній сфері обумовлені тим, що для країни, що ставить перед собою мету забезпечення економічного зростання, особливого значення набуває використання наявного інноваційного потенціалу регіонів. Вирішення даної проблеми потребує активізації наукових досліджень питань, пов’язаних з підвищенням якості використання інноваційного потенціалу регіону. Дана тематика дослідження має перспективу розвідок, оскільки інтерес науковців з дослідження черговий раз підтверджує актуальність цієї проблематики.
Ключові слова: інновація, інноваційний потенціал, інноваційний процес, інноваційна інфраструктура, венчурний капітал, фінансові ресурси, інвестиційні ресурси, інноваційні структури, технопарк, технополіс, бізнес-інкубатори.

Завантажити статтю в PDF