Темченко Олександр Анатолійович. ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ

УДК 338.32: 622.34

Темченко Олександр Анатолійович,
д.т.н., доц., професор кафедри економіки, організації
та управління підприємствами,
ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ

Для визначення раціональної виробничої потужності гірничозбагачувальних підприємств розглянуто гірничотехнічні фактори, що безпосередньо впливають на ефективність гірничозбагачувального виробництва з урахуванням заданих обсягів видобутку руди в кар’єрі на конкретному родовищі корисних копалин та можливостей збагачувальних фабрик по переробці відповідних обсягів залізорудної сировини. Серед економічних факторів враховані абсолютні та питомі капітальні витрати на будівництво кар’єру, собівартість та ціна товарної продукції, розмір плати за надра та земельні ділянки, які займає підприємство, співвідношення між обсягами видобутку руди і розкривних порід, що суттєво впливають на кінцеві результати діяльності підприємств у цілому. Обґрунтована послідовність розрахунків та необхідність визначення раціональної виробничої потужності гірничозбагачувальних підприємств з позиції їх конкурентоспроможності, що підтверджує наукову новизну наведених досліджень. Використовувались методи техніко-економічного аналізу для комплексної оцінки діяльності гірничозбагачувальних підприємств, деталізації та синтезу – для виявлення факторів, що впливають на обсяги споживання ресурсів та їх витратні характеристики у гірничому виробництві, а також системного аналізу – для узагальнення теоретико-методологічних засад формування конкурентних позицій товарної продукції вітчизняних підприємств з урахуванням визначення їх раціональної виробничої потужності. Для досягнення поставленої мети розроблена економіко-математична модель оптимізації виробничої потужності гірничо-збагачувальних підприємств, яка на основі фактичних даних дозволяє сформувати цільову функцію за критерієм максимізації прибутку та систему обмежень з подальшим вирішенням поставленої задачі шляхом застосування симплексного методу лінійного програмування в контексті розгляду можливих варіантів. Встановлено, що оптимальне значення виробничої потужності залежить від типу, кількісного складу й продуктивності гірничотранспортного та дробарно-збагачувального устаткування, прийнятого режиму роботи підприємства, а також енергоємності та трудомісткості товарної продукції. Наведені результати експериментальної апробації запропонованої економіко-математичної моделі з використанням фактичних показників виробничо-господарської діяльності ПАТ «Інгулецький ГЗК», а також розрахунки можливої прибутковості цього підприємства за окремими варіантами видобутку і переробки залізної руди підтверджують практичну значущість даного дослідження.
Ключові слова: гірничозбагачувальні підприємства, виробнича потужність, економіко-математична модель, критерії оптимальності, прибуток.

Завантажити статтю в PDF