Орлова Алла Юріївна. НЕОБХІДНІСТЬ ОБҐРУНТОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

УДК 338.5.123.7

Орлова Алла Юріївна,
аспірант кафедри оподаткування,
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

НЕОБХІДНІСТЬ ОБҐРУНТОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Метою статті є теоретичне узагальнення і розвиток визначень конкурентоспроможності машинобудівної продукції, а також аргументація необхідності обґрунтованого визначення собівартості виробленої і реалізованої продукції на машинобудівному підприємстві в розрізі асортименту для підвищення її конкурентоспроможності. Для вирішення поставлених у статті завдань були використані загальнонаукові та прикладні методи досліджень: теоретичного узагальнення, системного аналізу, статистичного аналізу. Наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні доцільності визначення конкурентоспроможної продукції машинобудівного підприємства в конкретний час на певному ринку з урахуванням необхідності використання соціально відповідального маркетингового супроводу, а також визначення собівартості реалізованої продукції. Запропоновано методичний підхід та формула для оперативного контролю запасу конкурентоспроможності кожного виробу машинобудівного підприємства на певному ринку в конкретний час. Уточнено перелік факторів конкурентоспроможності машинобудівної продукції в розрізі асортименту, що входять до переліку факторів внутрішнього середовища підприємства. Автором виявлені істотні недоліки діючого «Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», яке не містить чітких рекомендацій щодо визначення повної собівартості реалізованої продукції певного виду, а орієнтує лише на розрахунок повної собівартості реалізованої продукції всіх видів за певний період. Обґрунтовано, що наведене визначення засноване на поширеному в США та інших промислово розвинених країнах методі «директ-костинг». У разі неадекватної оцінки собівартості певного свого виробу підприємство невірно оцінює межу безпеки для його конкурентоспроможності на конкретному ринку, та приймає помилкові стратегічні і тактичні управлінські рішення. Аргументована необхідність розробки галузевих методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції в розрізі асортименту для машинобудівних підприємств в рамках управлінського обліку для полегшення його широкого впровадження та ведення на підприємствах.
Ключові слова: конкурентоспроможність продукції, собівартість продукції машинобудування, соціально відповідальний маркетинг, контроль конкурентоспроможності.

Завантажити статтю в PDF