Калінеску Тетяна Василівна. ДІАГНОСТИКА ЗДАТНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ ЩОДО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

УДК 330.341.1

Калінеску Тетяна Василівна,
д.е.н., проф., завідувач кафедри оподаткування і соціальної економіки,
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

ДІАГНОСТИКА ЗДАТНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ ЩОДО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Доведено актуальність теми дослідження, базуючись на головних принципах діяльності підприємств – провідниками усіх нововведень є людина, її здібності, потреби та людські цінності, що формуються під впливом чинників зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. Згідно поставленої мети дослідження щодо означення напрямів проведення комплексної діагностики здатності виробничого персоналу забезпечувати сталий інноваційний розвиток, поставлено завдання визначити роль людського фактору та способи сатисфакції персоналу інноваційною діяльністю. Використання діалектичних та логістичних загальнонаукових та специфічних методів дослідження дозволило обґрунтувати теоретико-методичні та практичні рекомендації щодо проведення діагностики здатності персоналу щодо інноваційного розвитку підприємства. Звернено увагу на існування розподільної цінності на підприємствах, правильне керування якою може забезпечити позитивне досягнення задач, що висуваються до інноваційного розвитку. Обґрунтована необхідність діагностики причин й наслідків відхилень від визначених орієнтирів інноваційного розвитку. До такої оцінки залучено кількісні та якісні показники із врахуванням емоційного й психологічного стану працівників. Виділені групи чинників, що перешкоджають інноваційному розвитку персоналу та обмежують виконання поставлених задач, окреслюють наслідки не виконання поставлених орієнтирів та рівні незадоволення персоналу своєю роботою Означено легітимний і нелегітимний характер здійснення інновацій та охарактеризовано методи виявлення нелегітимної інноваційної діяльності. Результати дослідження дозволили отримати наукову новизну, яка ґрунтується на нових науково-методичних підходах щодо визначення специфіки діагностики здатності виробничого персоналу до інноваційного розвитку підприємства, виходячи з врахування цінностей та пріоритетів, які ставить перед собою підприємство та необхідності їх врегулювання відповідно до умов соціально-економічного розвитку в країні та розподільних цінностей суспільства й кожної людини. Практична цінність визначається можливістю вирахувати рівень нелегітимної інноваційної діяльності на підприємстві із залученням прямими і непрямими методів дослідження та причин незадоволення і нелояльного ставлення персоналу щодо інноваційного розвитку, які спонукають ухід до тіньового сектору економіки.
Ключові слова: діагностика, виробничий персонал, здатність, потреба, розподільна цінність, інноваційний розвиток.

Завантажити статтю в PDF