Гудзь Олена Євгенівна. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

УДК 330.322: 330.341.1

Гудзь Олена Євгенівна,
д.е.н., проф., завідувач кафедри управління інноваційною діяльністю,
Київський державний університет телекомунікацій

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Метою статті є узагальнення сучасних концепцій ідентифікації та управління інноваційно-інвестиційним потенціалом підприємства, розробка авторського підходу та окреслення напрямів і можливостей щодо ефективності досягнення успішного інноваційно-інвестиційного розвитку кожного підприємства в нових реаліях та вимірах економічного простору. Узагальнено й охарактеризовано сучасні концепції до ідентифікації інноваційно-інвестиційного потенціалу, розкрито його значення, роль та визначено його складові. Акцентовано, що висока динаміка суспільних потреб, науково-технічного прогресу, інтенсивність конкуренції та інші чинники середовища вимагають від усіх учасників ринку активізації інноваційно-інвестиційної діяльності Обґрунтовано, що інноваційно-інвестиційний потенціал підприємства являє собою складну сукупність тих складових його матеріальних, нематеріальних та фінансових ресурсів, які воно використовує і може залучити для сприйняття та освоєння нововведень, як ресурс; при цьому, можливо, залишаючи певну їх частину нагромадженою і невикористаною, як резерв, на майбутнє. Складовими інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства визначено: ринкову інтелектуальну, кадрову, технологічну, інформаційну, інтерфейсну, науково-дослідну, фінансову, організаційно-управлінську складові. Розглянуті складові характеризують інноваційно-інвестиційний потенціал підприємства та визначають можливості підприємства розвиватися інноваційним шляхом. Аналіз інноваційно-інвестиційного потенціалу за визначеними його складовими дає можливість розробити процедури оцінки його достатності для розробки і просування на ринок конкретних інновацій з метою оптимізації їх вибору. Розглянуто сучасні підходи до оцінки, формування та управління інноваційно-інвестиційним потенціалом підприємства в умовах кризових деформацій економічного простору. Відмічено низьку інноваційно-інвестиційну активність вітчизняних підприємств та їх технологічну відсталість. Останніми роками зростання інноваційно-інвестиційного потенціалу вітчизняних підприємств відбувається на старих потужностях за рахунок переважно екстенсивних чинників. Запропоновано авторський підхід та окреслено можливості гармонізації управління інноваційно-інвестиційним потенціалом підприємства. Акцентовано, що рішення про доцільність виконання конкретних управлінських дій повинні прийматися на підставі оцінки достатності інноваційного потенціалу, а також ступеня взаємної відповідності його складових один одному.
Ключові слова: інноваційно-інвестиційний потенціал, підприємства, управління, ідентифікація.

Завантажити статтю в PDF