Бухало Олена Василівна. ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РОЗВИТОК РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

УДК 631.12.001.76:658.27

Бухало Олена Василівна,
к.е.н., доц., доцент кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу,
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РОЗВИТОК РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті обґрунтовано теоретико-методологічні підходи до створення умов підвищення здатності аграрних підприємств щодо подальшого інноваційного розвитку. Без створення цих умов збільшуватиметься відставання України в галузі застосування нововведень у технологічні процеси рослинництва і тваринництва. Метою статті є обґрунтування теоретичних підходів до визначення значення впливу інноваційної діяльності на розвиток ресурсного потенціалу підприємств аграрного сектора економіки. Процеси оновлення мають бути тісно пов’язані з ринковими відносинами, бо основна маса інновацій реалізується в ринковій економіці, як засіб вирішення виробничих і комерційних завдань підприємств, що є найважливішим фактором забезпечення їх стійкості, економічного росту і конкурентоспроможності. Доведено, що Україні вкрай необхідні системні дослідження проблем формування інноваційної стратегії як основи стійкого розвитку економіки, напрацювання методів державного регулювання інноваційної сфери. Наведено конкретні приклади досягнень провідних наукових центрів НААН, але обсяги та рівень наукових розробок, а особливо їх впровадження ще не задовольняють у повній мірі потреби аграрного сектора. З метою вдосконалення виробництва в результаті освоєння нових знань і здійснення впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво та соціальну сферу, відмічається необхідність гнучкого підходу до використання та оновлення існуючого ресурсного потенціалу аграрних підприємств. Запропоновано інноваційну модель розвитку, яка охоплює створення соціально-економічних, організаційних і нормативних умов, та наведено приклад її реалізації на регіональному рівні. Обґрунтовано, що державна інноваційна політика реалізується через створення та управління спеціальними Програмами розвитку інноваційної діяльності. Доведено, що перехід підприємств аграрного сектору на інноваційну модель розвитку – перспективний напрям, який сприятиме ефективному використанню їхнього ресурсного потенціалу.
Ключові слова: інновації, інноваційна модель, ресурсний потенціал, ефективність, конкурентоздатність, інформаційне забезпечення.

Завантажити статтю в PDF