Бондарчук Людмила Володимирівна,Гулівата Інна Олександрівна. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА СУЧАСНІ ЕЛЕМЕНТИ МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

УДК 658.310.8.012.32(045)

Бондарчук Людмила Володимирівна,
к.е.н., доц., доцент кафедри менеджменту та адміністрування,
Гулівата Інна Олександрівна,
к.п.н., доц., доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем,
Вінницький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА СУЧАСНІ ЕЛЕМЕНТИ МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

За умов формування ринкових відносин, підвищення ефективності функціонування підприємств набуває актуальності проблема створення сучасних організаційних структур та реформування старих, що заважають адаптації підприємств до нових організаційно-правових форм та мінливих умов ринкового середовища. Метою статті є аналіз та дослідження окремих технологічних розробок процесу формування управлінської діяльності, спрямованих на вирішення науково-практичного завдання, що базується на послідовності здійснення етапів пошуку і обрання ефективної моделі організаційно-структурного управління підприємством. У статті відображено концептуальні підходи та проаналізовано сучасні елементи ефективного управління підприємством в умовах ринкової економіки. Встановлено, що для окремих підприємств доцільними можуть бути органічні моделі структур управління, серед основних типів яких слід виділити матричні, інноваційні та адаптивні моделі. Запропоновано до використання узагальнену матричну модель структури управління підприємством, яка поєднує переваги дивізійних та ієрархічних структур. Доведено, що найбільш слабкою ланкою в технологічній побудові організаційних моделей є відсутність адаптивного механізму до побудови дієвих зв’язків на внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємства, що неодмінно передбачає модернізацію та загальне підвищення рівня управлінського потенціалу, в результаті чого розроблено та частково адаптовано мішану модель організаційної структури управління. Враховуючи ситуаційну методологію та окремі експертні методи, доцільним є застосування узагальнюючої моделі формування ефективної структури управління, що надає можливість реалізації конкретних стратегій стилів управління, складності інформаційних потреб, рівня централізації і децентралізації для досягнення взаємозалежності конкретних управлінських елементів в межах підприємства. Розроблена інноваційна модель організаційно-структурного механізму управління підприємством, яка включає взаємопов’язану схему послідовності проведення реорганізації і пошуку оптимальної організаційної структури управління підприємством. Використання запропонованих моделей дозволить розробити гнучку стратегію розвитку та впровадження необхідних змін, спрямовану на задоволення споживача та в кінцевому результаті досягнення ефективної системи управління в межах підприємства. Подальших досліджень потребує розробка концепції якісного застосування сучасного організаційно-структурного механізму управління з метою формування комплексу методичних підходів, методик та пропозицій, реалізація яких у практичній діяльності сприятиме створенню ефективної системи управління на підприємстві.
Ключові слова: ефективність управління, організаційні структури, технологія управління, модель менеджменту.

Завантажити статтю в PDF