Могильний Олексій Миколайович. РОЛЬ ЕКСПОРТНО-ОРІЄНТОВАНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В СТРАТЕГІЯХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

УДК 331.5:502.1

Могильний Олексій Миколайович,
д.е.н., проф., професор кафедри теоретичної та прикладної економіки,
ректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості

РОЛЬ ЕКСПОРТНО-ОРІЄНТОВАНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В СТРАТЕГІЯХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Метою статті є обґрунтування науково-методологічної некоректності окремих доказів про другорядність галузі сільського господарства в стратегіях глобальної конкурентоспроможності економіки країни через нібито довгострокові наслідки так званого «парадоксу достатку», або «голландської хвороби». Методика дослідження базується на економічних теоріях порівняльних переваг в міжнародній торгівлі, неоднорідності галузей щодо впливу на розвиток економічних систем, спадної віддачі ресурсів та інших. Використано системно-комплексний підхід з використанням аналізу і синтезу, абстрактно-логічного, статистичного, експертних оцінок та інших методів дослідження. Здійснена спроба спростування популярної догми про те, що експортно-сировинне сільське господарство стримує постіндустріальний економічний розвиток країни, особливо у довгострокові перспективі. З критичних позицій здійснено аналіз окремих доказів поширення на аграрний сектор наслідків «голландської хвороби» або «парадоксу достатку». Це, зокрема, надмірна залежність економіки від кон’юнктури глобальних агропродовольчих ринків, зростання внутрішніх цін, перетікання капіталів у сировинні галузі, рентоорієнтована поведінка певних груп інтересів, зниження якості інститутів, «втеча» капіталів і нераціональне споживання доходів, консервація архаїчної структури економіки, невідповідність видів професійної діяльності та зайнятості населення запитам підприємств на висококваліфіковану робочу силу, деградація людського і соціального капіталу сільської місцевості. Наукова новизна проведених досліджень полягає в концептуальному обґрунтуванні пріоритетності експортно-орієнтованого сільського господарства в стратегіях розвитку національної економіки України. До традиційно існуючих чинників щодо пріоритетної ролі цієї галузі додаються нові внутрішні і зовнішні виклики глобального характеру – нереалізований агропромисловий потенціал, продовольча і енергетична проблема, заполітизованість торгівлі продовольством, загострення конкурентної боротьби між транснаціональними компаніями за обмежені земельні ресурси, зміна клімату, екологічні і техногенні катастрофи, спалахи масових інфекцій серед худоби та птиці тощо. Практична значущість дослідження зумовлена опрацюванням цільових державно-регуляторних заходів з метою підвищення ефективності зовнішньоекономічної аграрної політики, вагомість якої значно актуалізується в умовах запровадження режиму поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі України з Євросоюзом.
Ключові слова: пріоритетність сільського господарства, сировинна структура експорту, «голландська хвороба», динаміка економічного розвитку, руйнівне економічне зростання.

Завантажити статтю в PDF