Мареха Ірина Сергіївна,Іванченко Марина Вадимівна. КУМУЛЯТИВНИЙ ВПЛИВ ЕКОЛОГО-КУЛЬТУРНИХ ФАКТОРІВ НА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

УДК 330.322.5:332.36:330.131.7

Мареха Ірина Сергіївна,
к.е.н., ас. кафедри економічної теорії,
Сумський державний університет
Іванченко Марина Вадимівна,
студентка,
Сумський державний університет

КУМУЛЯТИВНИЙ ВПЛИВ ЕКОЛОГО-КУЛЬТУРНИХ ФАКТОРІВ НА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Стаття присвячена аналізу кумулятивного впливу еколого-культурних факторів на економічні характеристики природокористування. Мета статті – оцінити кумулятивні еколого-економічні ефекти у природокористуванні, що генеруються екологічними та культурними факторами. Методологічною основою дослідження є загальнотеоретичні методи наукового пізнання, фундаментальні положення економіки природокористування та охорони навколишнього середовища. На підставі проведеного дослідження обґрунтовано, що, по-перше, ресурсозбереження є найдосконалішою формою прояву екологічної культури у суспільстві; по-друге, екологічна культура за своїм еколого-економічним змістом тотожна ресурсозбереженню; по-третє, ресурсозбереження внаслідок позитивного кумулятивного впливу еколого-культурних факторів є найвищою формою раціоналізації економічних відносин у природокористуванні. Здійснено інтерпретацію сфери природокористування як культурної тринарної мегасистеми, яка становить собою певне культурне середовище для здійснення природо-господарської діяльності і складається з трьох підсистем за кількістю взаємопов’язаних ключових компонент – економічної, екологічної та соціальної, причому ключові підсистеми визначено як комплекс економічної, екологічної і соціальної субкультур. Запропоновано термінологічне визначення екологічної культури у сфері природокористування як усталених економічних відносин стосовно раціонального поводження по відношенню до навколишнього природного середовища, спрямованих на отриманням стійких економічних переваг. Доведено, що найбільш повно екологічна культура суспільства проявляється через еколого-економічну визначеність ресурсозбереження, під яким авторами розуміються економічні відносини, що виникають між державою та суспільством з приводу раціонального поводження з природними ресурсами на рівнях природо-охорони, природо-відтворення та екоконструктивного природо-перетворення. Підкреслено, що кумулятивний вплив еколого-культурних факторів на економічні показники природокористування є позитивним і може бути ідентифікований на рівні таких агрегованих еколого-економічних ефектів, як: економія природних ресурсів, вивільнення додаткових коштів внаслідок відмови або скорочення ресурсоспоживання, скорочення екологічного навантаження на екосистеми тощо. Отримані результати спрямовані на формування системи еколого-економічних показників оцінки кумулятивного впливу еколого-культурних факторів на економічні параметри природокористування.
Ключові слова: культуроцентрична система, екологічна культура, ресурсозбереження, кумулятивний еколого-економічний ефект, економічні показники, сталий розвиток.

Завантажити статтю в PDF