Ліхоносова Ганна Сергіївна. МІСЦЕ ФЕНОМЕНУ СОЦІАЛЬНОГО ВІДТОРГНЕННЯ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЯХ

УДК 331.35

Ліхоносова Ганна Сергіївна,
к.е.н., доц. кафедри оподаткування і соціальної економіки,
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

МІСЦЕ ФЕНОМЕНУ СОЦІАЛЬНОГО ВІДТОРГНЕННЯ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЯХ

У Конституції України зазначено, що кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, права і свободи людини не можуть бути скасовані або обмежені. Однак, ці принципи не мають реальної реалізації на території України. Метою статті є визначення сучасного місця феномену соціального відторгнення за умов значних соціально-економічних зрушень та трансформацій в Україні. Специфіка дослідження зумовлює необхідність використання фундаментальних положень світової економічної літератури, регіональної і просторової економіки, управління соціально-економічними системами, що в сукупності проявляється в застосуванні низки теоретико-методологічних підходів, спеціальних та загальнонаукових методів, таких як: методи спостереження і узагальнення при визначенні передумов соціального відторгнення; методи експертного дослідження при визначенні пріоритетних напрямів соціального залучення; монографічного аналізу при визначенні тенденцій та напрямів поширення феномену соціального відторгнення в умовах соціально-економічних перетворень; системний підхід при обґрунтуванні причин соціального відторгнення; рефлексійні методи при виборі управлінських рішень щодо соціально-економічного розвитку. Наукова новизна дослідження полягає в виокремленні соціального відторгнення з позитивним та негативним вектором спрямування як для поведінки особистості, так і суспільства та економічного стану України в цілому шляхом трактування соціального відторгнення в якості наслідку негативної соціальної мобільності. Також запропонованою новизною статті є фінансова складова забезпечення шляхів подолання негативного соціального відторгнення та впровадження програм соціального залучення. Напрямами подальших досліджень є формування мотиваційного механізму націленості молоді на здобуття вищої освіти, метою якого є не тільки задоволення інтересів індивідуумів в освіті, але й одночасно виступає ресурсом соціальної мобільності, яка і визначає життєві стратегії тих, хто навчається. Іншим стратегічним напрямом досліджень в рамках подолання негативного соціального відторгнення слід зазначити розвиток мережі організацій, що надають соціальні послуги, механізмів соціально-економічної залученості, а також надання ключових позицій управління ними неурядовим організаціям через запровадження механізму підтримки громадських ініціатив на місцевому рівні.
Ключові слова: соціальне відторгнення, соціальне залучення, соціально-економічний розвиток, суспільні трансформації, національна свідомість, подолання бідності, ступень відторгнення, якість життя.

Завантажити статтю в PDF