Краус Наталія Миколаївна. ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТТЯ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ БАЗИС РОЗВИТКУ

УДК 330.837:330.341.1

Краус Наталія Миколаївна,
к.е.н., доц., докторант відділу теорії економіки і фінансів,
Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ «Академія фінансового управління»
Міністерства фінансів України

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТТЯ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ БАЗИС РОЗВИТКУ

Проблема формування інноваційної економіки перебуває не лише і не стільки у технологічному вимірі, скільки в ціннісно-інституціональній площині. Вона полягає в низькому соціально-інноваційному потенціалі суспільства, несфокусованості інституційного середовища на відтворення і реалізацію цього потенціалу, незатребуваності впроваджуваних інновацій існуючим соціально-ціннісним середовищем. Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних аспектів щодо вивчення змісту економічної категорії «інноваційна економіка» та практичної побудови інституціонального базису цієї економіки. Метою статті є архітектоніка інституціонального базису інноваційної економіки за рівнями економічної агрегації як структурного утворення і структурної керованості/управління в процесі інституціоналізації інноваційної економіки та дослідження дефініції поняття «інноваційна економіка». В основу дослідження покладено діалектичний метод як загальний, а також конкретні його форми. Серед них – метод системно-структурного аналізу, який дає можливість, з одного боку, з’ясувати місце інституціонального базису у системі ринкових відносин, а з іншого – розглянути сучасну економічну систему як складну взаємодію підприємницьких структур, бізнесу, держави та суспільства. Інноваційну економіку через призму інституціоналізму потрібно тлумачити як сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих структур (великі та малі підприємства, інкубатори, технопарки, науково-дослідні лабораторії, університети), які зайняті виробництвом і комерціалізацією наукових знань та технологій в межах національних кордонів, взаємодія яких забезпечується комплексом інститутів економічного, соціального й правового характеру та такими, що мають свої традиції, норми та культурні особливості. У результаті теоретико-методологічного дослідження автору вдалося вперше представити вирішення проблеми становлення інноваційної системи через призму середовища її діяльності та корисності від інноваційної діяльності. Практичне значення запропонованого інституціонального базису архітектоніки інноваційної економіки за рівнями економічної агрегації полягає в тому, що процес інституціоналізації інноваційної економіки ми можемо розглядати з двох позицій. По-перше, через формування ефективного інституціонального середовища як комплексу формальних і неформальних норм, що регулюють правила «ринкової гри». По-друге, з позиції організаційних форм, наприклад підприємницьких структур, що створюються економічними агентами в межах вищевказаних правил і норм шляхом контрактації. Внутрішнє середовище підприємницької структури через такий його елемент як організаційна культура, включає систему стимулів, яка спрямовує інноваційну діяльність працівників усіх рівнів на активне сприйняття інновацій.
Ключові слова: інноваційна економіка, креативна економіка, економіка творчості, нова економіка, економіка знань, інтелектоекономіка, інституціональний базис, рівні економічної агрегації.

Завантажити статтю в PDF