Клопов Іван Олександрович. ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

УДК 620.9

Клопов Іван Олександрович,
к.е.н., доц., доцент кафедри інформаційних технологій
та економічної безпеки бізнесу,
Запорізька державна інженерна академія

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

У статті визначено передумови розвитку відновлюваних джерел енергії. Узагальнені тенденції розвитку сфери альтернативної енергетики в Україні. Розроблені рекомендації щодо вдосконалення регулюючої функції держави в цій галузі. Метою дослідження є визначення передумов розвитку відновлювальних джерел енергії, узагальнення тенденцій розвитку сфери альтернативної енергетики в Україні й розробка рекомендацій щодо удосконалення регулюючої функції держави у цій галузі. У статті виявлено передумови, проблеми та тенденції розвитку альтернативної енергетики і враховано їх при обґрунтуванні напрямів удосконалення ланок і елементів механізму формування стратегії стабілізації та розвитку господарюючих суб’єктів цієї сфери діяльності та галузі загалом. Теоретичною і методологічною основою дослідження стали положення класиків економічної науки, роботи провідних вітчизняних і зарубіжних учених. Вірогідність і обґрунтованість одержаних результатів обумовлено використанням загальнонаукових методів пізнання, зокрема, системного аналізу та синтезу. Наукова новизна полягає в комплексному і системному, теоретичному й прикладному дослідженні передумов, проблем і тенденцій розвитку сучасного стану альтернативної енергетики. Практичне значення дослідження полягає у розробці рекомендацій щодо удосконалення регулюючої функції держави в галузі альтернативної енергетики. Широкомасштабне впровадження виробництва енергії з нетрадиційних відновлюваних джерел в Україні дозволить зробити суттєвий крок у зменшенні енергетичної залежності країни, охороні довкілля та створенні умов для входження країни до європейської спільноти.
Ключові слова: альтернативна енергетика, енергоресурси, відновлювальні джерела, біоенергія, сонячна енергія, геотермальна енергія, гідроенергія.

Завантажити статтю в PDF