Голубка Ярослав Володимирович. АУДИТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

УДК 334.138+657.63

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-5053

Голубка Ярослав Володимирович.

АУДИТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

В умовах жорсткого конкурентного середовища є актуальним проведення постійного аналізу та контролю виконання маркетингової програми, складеної на основі дослідження і прогнозування ринку, аналізу внутрішнього та зовнішнього стану підприємства, розробки стратегії та тактики поведінки на ринку. Метою статті є дослідження практичних аспектів здійснення аудиту маркетингу та формування практичних рекомендацій щодо його оптимізації. Застосовано загальнонаукові методи дослідження: індукції та дедукції, уточнення та класифікації. Автором узагальнено, що завданням керівників є освоєння особливостей проведення маркетингового аудиту на підприємстві та ефективне використання його результатів для коригування своєї діяльності. У статті уточнено змістове навантаження поняття маркетинговий аудит, обґрунтовано етапи його проведення на підприємстві, визначено завдання та окреслено переваги його застосування. Визначено, що важливим результатом маркетингового аудиту є можливість уточнення чинників формування економічного потенціалу підприємства. Виділено основні елементи контрольно-аналітичної системи підприємства: ситуаційний аналіз – попередній аналітичний етап маркетингового планування; контроль маркетингу; ревізія маркетингу; аудит маркетингу. Узагальнено структуру інформаційного потоку при проведенні маркетингового аудит: нормативно-правова база; інформація про результати маркетингової діяльності; бухгалтерська; інтегрована інформація . Такий перелік проаналізованої інформації при проведенні аудиту дозволить охопити всі можливі проблемні зони, визначити необхідні кроки щодо вдосконалення маркетингової діяльності. Зроблено висновок, що аудит маркетингової діяльності є ефективним, особливим і ключовим чинником у регулюванні та контролі за діяльністю підприємств. Він дає можливість вчасно виявити недоліки в роботі підприємства, ефективно їх усунути, тому є стратегічною методологічною основою для проведення змін у діяльності підприємства. Подальші дослідження будуть приділені питанням планування та проведення маркетингового аудиту.

Ключові слова: аудит, маркетингова діяльність, планування, аудит маркетингу.

Завантажити статтю в PDF