Лизанець Анжела Гейзівна, Роман Соломія Андріївна. РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК МЕТОД ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

УДК 005 (045)

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-5459

Лизанець Анжела Гейзівна,

к.е.н., доцент кафедри менеджменту та управління економічними процесами,

Роман Соломія Андріївна,

магістр,

Мукачівський державний університет

 РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

ЯК МЕТОД ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

Постійне нарощування конкурентного тиску, скорочення життєвого циклу технологій, поява нових товарів і послуг, агресивне втручання інформаційних технологій у механізм функціонування та розвитку організацій спонукає бізнес-структури перманентно перепроектовувати існуючі бізнес-процеси та підходи до управління ними шляхом застосування реінжинірингу. Метою статті є дослідження змісту і ролі реінжинірингу в удосконаленні діяльності та процесів управління підприємством, визначення його місця серед методів удосконалення ведення бізнесу, а також обґрунтування доцільності застосування різних методів реінжинірингу залежно від видів та стадій розгортання кризових явищ на підприємстві. Існуючі підходи до вдосконалення бізнес-процесів на підприємстві поділяють на 2 групи: поступові та кардинальні. Реінжиніринг належить до кардинальних методів зміни способу ведення бізнесу, який дає змогу суб’єктам господарювання успішно перемагати не лише у конкурентній боротьбі, а і у протистоянні кризовим явищам. Аналізуючи та систематизуючи наукові праці різних учених, було виявлено еволюцію РБП від технології з чистого аркуша до сучасного розуміння, яке передбачає збереження раціональних існуючих бізнес-процесів чи їх елементів та їх інтегрування у нову бізнес-структуру, що відповідає вимогам часу. Охарактеризовано суб’єкти реінжинірингу, у якості яких можуть виступати як підприємства в цілому на різних стадіях життєвого циклу, так і окремі бізнес-процеси. Наукова новизна полягає у встановленні залежності застосовуваного виду чи методу РБП від стадії розгортання кризи на підприємстві. Практичне значення результатів дослідження полягає у тому, що своєчасне виявлення джерел виникнення проблем та ідентифікація стадії розгортання кризи дозволить обрати правильний варіант удосконалення бізнес-процесів – поточну оптимізацію чи кардинальне перепроектування, тобто РБП. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розроблення системи індикаторів доцільності впровадження реінжинірингу окремих бізнес-процесів при наявності локальної кризи на підприємстві, а також показників оцінки ефективності його здійснення.

Ключові слова: процесний підхід до управління, бізнес-процес, реінжиніринг бізнес-процесів, реінжиніринг розвитку, кризовий реінжиніринг, криза.

Завантажити статтю в PDF