Зуб Марія Ярославівна, Шуліка Дана Артемівна.  ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ НА ЕТАПІ ІННОВАЦІЙНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

УДК:331.5 (477):339.13

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-74-80

Зуб Марія Ярославівна

к.е.н., викладач,

Шуліка Дана Артемівна

студентка,

Хмельницький торгівельно-економічний коледж

Київського національного торгівельно-економічного університету

 ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ НА ЕТАПІ ІННОВАЦІЙНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Теперішній стан інфраструктурного забезпечення ринку праці в регіонах України характеризується незавершеністю реформ його структурно-функціональної організації, недосконалим функціоналом, уповільненням процесів оптимізації, що гальмує своєчасне вирішення проблем зайнятості та підвищення рівня життя населення. Отже, назріла необхідність активізації функціональної діяльності всіх елементів інфраструктури регіонального ринку праці, розробки їх нових функцій, адекватних інноваційно-інформаційній моделі розвитку економіки. Мета статті – обґрунтувати сутнісне наповнення сучасної інфраструктури регіонального ринку праці як поліфункціональної системи та удосконалити її функції в умовах інноваційного розвитку регіонів України. Дослідження мети передбачає використання методів історичного аналізу, індукції та дедукції. У статті з’ясовано історичні умови становлення, формування та розвитку базових елементів інфраструктури національного ринку праці в період після 1991 р. у зв’язку із здійснюваною політикою реформ. Досліджені проблеми суперечливого й повільного становлення інституційної бази реалізації політики регулювання ринку праці і недостатнього застосування на практиці в сумісно-роздільній діяльності інфраструктурних ланок функції координації, розподільної та мотиваційної функцій в системі організації працевикористання на національному та регіональному рівнях. Наукова новизна дослідження полягає у формулюванні авторського трактування «інфраструктури регіонального ринку праці» як нової поліфункціональної системи взаємодіючих інституційних суб’єктів з відведеними їм багатогранними функціями, яка, під впливом глобалізації, використовуючи новітні технології, спираючись на індивідуальне, сукупне та скоординоване знання, корегуючи підходи до управління, безперервно технологічно та інституційно самовідновлюється, перебудовується, модернізовуючи старі, вчасно звільняється від неефективних елементів, розбудовує нові стійкі та міцні інфраструктурні ланки, що орієнтуючись на інклюзивні запити суспільства, виходячи з реальних можливостей та пріоритетного використання власного наявного ресурсного потенціалу регіону, створює якісно нові умови господарювання для досягнення ефективної зайнятості, формує нові цінності в українських громадян, створює рівні умови для розвитку людського капіталу, забезпечує гідне, комфортне та безпечне середовище, забезпечує соціальний захист всіх членів суспільства. Практична значущість полягає у розробці, систематизації та застосуванні загальних (цільових), специфічних (власних незамінних) й доповнюючих (делегованих, посередницьких) функцій інфраструктури регіонального ринку праці як основи для стійкого, інклюзивного, інтровертного та інноваційного розвитку регіональної економіки.

Ключові слова: поліфункціональність, інститути ринку праці, інфраструктура регіонального ринку праці,  функції інфраструктури ринку праці, функції регіонального ринку праці.

Завантажити статтю в PDF