Черленяк Іван Іванович, Проскура Володимир Федорович, Шелемба Михайло Михайлович. Регулювання та підтримка трансферу інноваційних технологій в країнах ЄС: досвід та проблеми запровадження в Україні

УДК 338.22.021.1

Черленяк Іван Іванович,

д.н.держ.упр., професор, завідувач кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту,

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,

Проскура Володимир Федорович,

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та управління економічними процесами,

Мукачівський державний університет,

Шелемба Михайло Михайлович,

к.п.н., доцент кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій,

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Регулювання та підтримка трансферу інноваційних технологій в країнах ЄС: досвід та проблеми запровадження в Україні

 У статті розглянуто актуальну на даному етапі розвитку національного господарства проблему трансферу технологій та загострено увагу на необхідності отримання комерційного ефекту від цього виду діяльності в Україні. Наша держава стоїть перед вибором раціонального вітчизняного сценарію науково-технологічного розвитку: створення власних новітніх технологій, придбання закордонних сучасних розробок або ж комбінація цих шляхів. Необхідність ризиків вибору «спрощується» завдяки можливостям застосування такої управлінської альтернативи, як трансферу технологій. Метою статті є аналіз досвіду європейських країн в організації інфраструктури трансферу технологій та вивчення можливості його застосування в Україні. Наукова новизна проведеного дослідження полягає в систематичному аналізі досвіду трансферу технологій у окремих країнах Європейського Союзу, що дало можливість узагальнити джерела формування конкурентних переваг фірм цих країн у міжнародному технологічному трансфері, виділити найбільш успішні альтернативи та внести окремі пропозиції щодо адаптації їх до сучасних українських реалій. У статті ідентифіковано характерні особливості функціонування вже існуючих на даний момент вітчизняних та деяких закордонних організацій, робота яких спрямована на обмін технологічними знаннями та підтримку інноваційної діяльності. На основі вивчення закордонних літературних джерел виявлено, що поряд з дією наднаціонального нормативно-правового регулювання процедур трансферу технологій в ЄС фінансове забезпечення науково-дослідних розробок здійснюється через різні рамкові програми. В результаті узагальнення практичного досвіду країн ЄС, зокрема Швеції, Фінляндії, Німеччини, щодо особливостей нормативно-правового регулювання та інституційного забезпечення трансферу технологій зроблено висновок про необхідність пришвидшення створення в Україні дієвої інфраструктури мереж і центрів трансферу технологій різних рівнів підпорядкування та фінансування, яка б сприяла розповсюдженню а також впровадженню інновацій на комерційній основі. Подальші дослідження повинні бути спрямовані на розробку ефективної моделі діяльності  української мережі трансферу технологій та ефективного механізму інтеграції України у глобальну систему міжнародного технологічного трансферу.

Ключові слова: трансфер технологій, трансфер знань, інноваційні релей-центри, інноваційні центри підприємництва.

Завантажити статтю в PDF