Зміст

ЗМІСТ

Економіка та управління національним господарством

Варламова І.С.

Ефективність інструментів економічної політики в регулюванні екологічної сфери ……………………………

11

Готра В.В., Ігнатко М.І.

Теоретичні основи управління інноваційним розвитком агропромислового виробництва України ……………

16

Ерфан Є.А., Король М.Ю.

Сучасний стан розвитку прикордонної інфраструктури України з країнами ЄС …………………………………

22

Неботов П.Г.

Експортний контроль як інструмент зовнішньоекономічної політики держави …………………………………

29

Паляничко Н.І.

Еколого-економічні показники ефективності використання інвестиційних ресурсів у землекористуванні  …..

34

Папп В.В., Мовчан К.М., Гоблик-Маркович Н.М.

Роль і значення інформаційно-бібліотечної роботи в інформаційному забезпеченні навчального процесу з вивчення економічних дисциплін ……………………………………………………………………………………

40

Рубіш І.І.

Інституційні чинники вдосконалення державного регулювання інвестиційного процесу ………………………

43

Смєсова В.Л.

Розвиток теорії економічних інтересів у концепціях старої історичної школи і марксизму …………………….

50

Футало Ю.Р.

Моніторинг соціально-економічних індикаторів ефективності інтеграційних процесів …………………………

56

Щурик М.В.

Збереження та охорона земель як ключові передумови їх поліпшення ……………………………………………

61
Економіка та управління підприємствами

Гринів Н.Т., Наконечна Т.В., Антоненко О.М.

Маркетинг інформаційних продуктів і послуг та його особливості ………………………………………………

67

Гриценко А.С.

Цукробурякове виробництво України: сучасний стан та тенденції розвитку бурякосіючих підприємств ……..

73

Єременко Д.В.

Методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності фермерських господарств ………………………………..

81

Крочак М.С.

Формування стратегії розвитку промислових підприємств в умовах невизначеності ……………………………

85

Савич О.П.

Світові тренди в маркетинговому управлінні підприємств на автомобільному ринку …………………………..

91

Тупкало В.М., Голь І.В.

Підхід до реалізації механізму контролінгу економічної стійкості телекомунікаційного підприємства ………

96

Чернявська М.К.

Сутність інновацій торговельного підприємства ……………………………………………………………………

102

Фордзюн Ю.І.

Комфортність взуття (одягу) з огляду теорії поведінки споживача ……………………………………………….

107
Регіональна економіка, демографія та соціальна політика

Андрущенко Г.І.

Аналіз динаміки рівня довіри українського суспільства до різних соціальних інститутів ………………………

117

Бовш Л.А., Заїчко І.В.

Медичні плейсменти як інструмент розвитку депресивних регіонів України ……………………………………

126

Гургула Т.В.

Фінансове забезпечення спроможності територіальних громад: проблеми та шляхи їх вирішення ……………

132

Захарченко Н.В.

Інноваційний розвиток підприємницького сектору регіону ……………………………………………………….

137

Карпишин Ю.А.

Методологічні засади державного регулювання діяльності агрохолдингів ………………………………………

144

Кулик М.М., Кулик Т.Р.

Особливості управління будівельною організацією на зруйнованих територіях …………………………………

150

Курило О.Й., Лужанська Т.Ю., Кухарчук О.С.

Роль і значення інформаційно-бібліографічної діяльності в забезпеченні навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах ………………………………………………………………………………………….

154

Новаковська І.О.

Інституціоналізація управління земельними відносинами в містах ……………………………………………….

159

Тимечко І.Р.

Узагальнення підходів щодо сутності територіальної громади України ………………………………………….

164

Цанько О.О.

Дослідження факторів інвестиційної привабливості регіону у контексті формування засад забезпечення його конкурентоспроможності ……………………………………………………………………………………………..

170

Ши Яцзюнь

Організаційно-економічне забезпечення викладання китайської мови в вищих навчальних закладах
України …………………………………………………………………………………………………………………

175
Економічна статистика, бухгалтерський облік та аудит

Маргіта Н.О., Маргіта М.В.

Аналітичне забезпечення управління витратами виробництва в умовах сучасної концепції менеджменту ……

181

Прокопович Л.С., Моргун А.В., Попович Н.Ф.

Діяльність бібліотек як джерело інформаційної підтримки наукових досліджень в економічній галузі ………

188
Фінанси, гроші та кредит

Богма О.С.

Інституціоналізація як інструмент забезпечення бюджетної безпеки країни …………………………………….

193

Григорук П.М., Хрущ Н.А.

Методологічні засади моделювання системи забезпечення фінансово-економічної безпеки в умовах невизначеності і багатомірності ринкового середовища ……………………………………………………………

198

Ігнатишин М.В.

Ресурсна база комерційних банків та її роль у механізмі розвитку банківського бізнесу ……………………….

205

Паризький І.В.

Організаційно-інфраструктурне забезпечення інноваційного розвитку національної економіки: ресурсний аспект …………………………………………………………………………………………………………………..

210