Варламова Ірина Сергіївна. ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В РЕГУЛЮВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ

УДК 338.2

Варламова Ірина Сергіївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування,

Запорізький національний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
В РЕГУЛЮВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що незважаючи на наявність значної кількості економічних інструментів регулювання екологічної сфери, в національній економіці спостерігається значна розбалансованість між економічною, екологічною та соціальною системами. Метою статті є визначення ефективності інструментів економічної політики регулювання екологічної сфери для національної економіки. Використання статистично-економічних методів дозволило визначити характер зв’язку між витратами на охорону навколишнього середовища та його реальним станом. Застосування методів індукції і дедукції дозволило виокремити принципи економічної політики щодо регулювання екологічної сфери. Метод структурного аналізу дозволив згрупувати екологічні податки. Використання методу порівняльного аналізу дозволило виявити ефективність системи екологічного оподаткування в національній економіці. На основі аналізу статистичних даних щодо витрат державного бюджету на охорону довкілля визначено, що незважаючи на їх абсолютне збільшення, частка у ВВП залишається відносно стабільною, і значно меншою, ніж в країнах ЄС. В результаті дослідження було виявлено характер взаємозв’язку між обсягом витрат на охорону навколишнього середовища та індексом екологічної стійкості України: чим вище поточні витрати на охорону навколишнього середовища, тим вищий рейтинг за індексом екологічної стійкості. Основні висновки з проведеного дослідження полягають в тому, що ефективність економічних інструментів регулювання екологічної сфери визначає успішність досягнення водночас трьох національно значущих цілей – екологічна цілісність, екоефективність економічної діяльності та екосправедливість, а дієвість сформованого набору інструментів визначається їх здатністю протистояти внутрішнім та зовнішнім викликам сучасності та відповідністю національній екологічній свідомості. Практичне значення отриманих результатів полягає в оцінці ефективності інструментів економічної політики в регулюванні екологічної сфери та визначення можливостей і обмежень щодо їх використання в національній економіці. Перспективами подальших досліджень є визначення «портфелю» економічних інструментів регулювання екологічної сфери відповідно до особливостей національної економіки.

Ключові слова: індекс екологічної стійкості, інструменти, екологічний податок, ефективність, витрати.

Завантажити статтю в PDF