Готра Вікторія Вікторівна, Ігнатко Марія Іванівна. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ

УДК 338.2

Готра Вікторія Вікторівна,

д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємства,

Ігнатко Марія Іванівна,

аспірант кафедри економіки підприємства,

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ

 Посилення процесів глобалізації та загострення проблем забезпеченості продовольчою продукцією населення світу потребують подальшого розвитку вітчизняного агропромислового комплексу та його інтеграції в світову продовольчу систему. Стаття присвячена дослідженню особливостей управління інноваційним розвитком агропромислового виробництва України. Головною метою є обґрунтування теоретико-методичних засад управління інноваційним розвитком агропромислового виробництва України, що сприятиме підвищенню його економічної ефективності. Застосовано загальні наукові методи дослідження. Авторами сформульовано чинники, які негативно впливають на розвиток агропромислового виробництва України. Проаналізовано способи активізації інноваційного розвитку в аграрному секторі економіки: формування та реалізація державної політики інноваційного розвитку агропромислового виробництва; розробка та вдосконалення загальними зусиллями інноваційних програм; активізація інноваційної діяльності у сфері оподаткування; формування відповідної інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції; розв’язання проблеми розвитку сільських територій. У статті розглянуто особливості державного регулювання аграрного ринку у зарубіжних країнах, які можуть бути реалізованими в Україні, зокрема: посилення регуляторної ролі держави та протекціонізму щодо національного сільськогосподарського виробника, дотаційність аграрного сектора. Автори наводять напрямки інноваційного розвитку агропромислового виробництва України: покращення фінансування науки; підвищення рівня комерціалізації результатів наукових досліджень та інноваційних процесів; удосконалення систем стандартизації та сертифікації; регулювання ринку інновацій у сільському господарстві за допомогою податкових, кредитних, страхових, митних та інших механізмів непрямого впливу; інтеграція науки і виробництва; створення та впровадження на основі новітніх технологій високоефективних сортів і гібридів сільськогосподарських культур та нових високопродуктивних порід тварин; створення іпотечних механізмів кредитування агарного виробництва, завершення формування всіх складових ринкової інфраструктури в аграрному секторі. Активізація інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств є однією з головних передумов стабільності та сталого розвитку аграрного сектору економіки, оскільки це дозволяє не лише змінити характер виробничої діяльності, але і наповнити її новим значенням і практичним змістом. Напрям подальших досліджень – обґрунтування пропозицій стосовно проблеми організації та управління інноваційною діяльністю та інноваційним розвитком агропромислового виробництва.

Ключові слова: інновація, інноваційні процеси, стимулювання агропромислового виробництва, інноваційний розвиток.

Завантажити статтю в PDF