Паляничко Ніна Іванівна. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ

УДК 332:631.1

Паляничко Ніна Іванівна,

к.е.н., старший науковий співробітник,

Національна академія аграрних наук України

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ

 Метою статті є вивчити сучасний стан і роль інвестицій для розвитку аграрного сектора України як ключової складової забезпечення збалансованого рівня використання земель сільськогосподарського призначення та визначити еколого-економічні показники ефективності їх залучення. Методи: аналізу й синтезу, абстрактно-логічний, статистичного аналізу, графічний. Обґрунтовано роль інвестиційної діяльності у розв’язанні проблеми досягнення збалансованого рівня землекористування у сільськогосподарському секторі економіки України. Продемонстровано, що існуючі обсяги та напрями використання фінансових надходжень у сектор сільського господарства не забезпечують досягнення збалансованого рівня землекористування. Існуючі підходи ведення рослинництва спрямовані на підвищення рентабельності агропідприємств за рахунок використання природньої родючості ґрунтів, що несе загрозу рівню агроекологічної та продовольчої безпеки. Інтеграція інтересів екології та економіки дозволить вирішити проблему пошуку компромісу між забезпеченням прийнятного рівня рентабельності і агроекологічної безпеки регіонів всіх таксономічних рівнів. Тобто, якщо кошти витрачено раціонально і заходи впроваджено згідно науково-обґрунтованих технологічних вимог, то з високим рівнем ймовірності можна очікувати позитивного відгуку стану ґрунтів. Виходячи з таких передумов, запропоновано систематизацію обраного переліку показників якісного стану ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення у якості індикаторів ефективності використання інвестиційних ресурсів. Інтегральними показниками, крім просторово-територіальної структури земельних угідь та структури посівних площ сільськогосподарських культур сівозмін, виступають бездефіцитний баланс гумусу і поживних речовин, рівень забруднення. Цей аспект є новим поглядом на удосконалення еколого-економічного механізму забезпечення збалансованого рівня землекористування та має потенціал щодо практичного використання для впровадження державної програми охорони земель. Водночас впровадження такої програми вимагає фінансового забезпечення, а відтак і механізмів контролю виконання робіт та системи індикаторів ефективності залучення коштів, у якості яких можна розглядати результуючий стан використання земель сільськогосподарського призначення.

Ключові слова: збалансоване землекористування, агроекологічна безпека, ґрунти, землі сільськогосподарського призначення, ефективність використання інвестиційних ресурсів.

 

Завантажити статтю в PDF