Смєсова Вікторія Леонідівна. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У КОНЦЕПЦІЯХ СТАРОЇ ІСТОРИЧНОЇ ШКОЛИ І МАРКСИЗМУ

УДК 330.16:330.82:330.85

Смєсова Вікторія Леонідівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки,

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

 

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У КОНЦЕПЦІЯХ
СТАРОЇ ІСТОРИЧНОЇ ШКОЛИ І МАРКСИЗМУ

У статті обґрунтовано систему економічних поглядів старої історичної школи і марксизму у контексті розвитку теорії економічних інтересів. Актуальність наукової статті визначається необхідністю встановлення внеску економістів на кожному етапі еволюції теорії економічних інтересів. Метою статті є обґрунтування специфіки і переваг наукового аналізу економічних інтересів старої історичної школи і марксистів у контексті зв’язку з відтворенням економічних інтересів в процесі розвитку господарства. Встановлено і охарактеризовано основні передумови розвитку індустріальної економіки, які визначали особливості економічних інтересів на мікро- та макроекономічному рівнях у господарстві ХІХ ст. Також розкриваються концептуальні узагальнення економістів історичної школи і марксистів відносно теоретико-методологічних засад, класифікації, взаємозв’язків економічних інтересів в процесі господарської діяльності. Обґрунтовано специфіку та еволюцію методології їх дослідження. Розкрито критичний погляд історичної школи відносно висновків та методологічного аналізу класичної школи політичної економії. Показано, що економісти зазначених напрямів економічних учень віддавали примат загальним (суспільним) економічним інтересам. Представники старої німецької школи найголовнішою функцією суспільних інтересів вважають захист і забезпечення реалізації інтересів людей. Національні інтереси не підкоряються єдиним «природним» законам економіки та правилам економічної політики, а мають свій, особливий та відмінний характер. Тому необхідно враховувати специфіку економічного розвитку та інтереси кожної нації. Марксистами визначено зв’язок особистих інтересів із суспільними відносинами, які спричиняють економічне і соціальне положення, статус людини у суспільстві в цілому та в економічній діяльності зокрема. Однак суверенну функцію виконують суспільні інтереси, які детермінують ефективність суспільного відтворення. Критикується утилітаристське сприйняття природи особистих інтересів, їх монозв’язок з егоїстичними прагненнями щодо збільшення економічної вигоди, багатства, влади. Автором з’ясовано основні характеристики економічних інтересів в період розвитку індустріального суспільства ХІХ ст. залежно від їх змісту, об’єктів і суб’єктів, формування та реалізації, панівних форм, характеру і мотивів, мети, ступеня реалізації, інструментів регулювання, характеру прояву тощо. Подальші наукові розвідки будуть проводитися у напрямі визначення неекономічних інститутів, які чинять вплив на формування та реалізацію економічних інтересів у концепціях сучасних дослідників.

Ключові слова: відтворення економічних інтересів, вигода, економічна думка, економічні інтереси, інтерес, марксизм, німецька історична школа, прибуток

Завантажити статтю в PDF