Єременко Денис Володимирович. Методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності фермерських господарств

УДК 334.732.6

Єременко Денис Володимирович,

к.е.н., доц., доцент кафедри обліку та оподаткування,

Таврійський державний агротехнологічний університет

 

Методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності фермерських господарств

 Стаття присвячена теоретичним та методичним аспектам дослідження конкурентоспроможності фермерських господарств України. Актуальність теми обумовлена зростанням соціально-економічного значення вітчизняного фермерства як складової аграрного підприємництва та фактору, що сприяє процесу розбудови сільських територій. У статті вказується на необхідність пошуку нових методичних підходів щодо оцінки результативності функціонування товарних господарств сімейно-трудового типу. Метою дослідження є оптимізація теоретично-методичного забезпечення оцінки рівня конкурентоспроможності фермерських господарств. Для вирішення поставленого завдання автором було використано такі методи пізнання: абстрактно-логічний – при узагальненні наукових підходів щодо оцінки конкурентоспроможності фермерських господарств, монографічний – при дослідженні поглядів науковців на проблеми розвитку вітчизняного фермерства. Автором розроблено алгоритм дослідження конкурентоспроможності сімейно-трудового фермерського господарств, який є чітко обґрунтованою послідовністю загальнонаукових та спеціальних методів обробки інформаційного матеріалу. Запропонована послідовність методичних прийомів передбачає активне застосування методів, що базуються на експертній оцінці результатів господарської діяльності, зокрема SWOT-аналіз, когнітивне моделювання, інтерв’ювання, а також вивченні ступеня інтеграції фермерського господарство у систему формальних та неформальних соціально-економічних зв’язків в масштабі сільських територій (аналіз стейкхолдерів). Алгоритм включає в себе декілька етапів обробки інформаційного матеріалу стосовно функціонування фермерських господарств. За результатами першого етапу необхідно чітко визначити та розмежувати реальні та декларативні позиції державних інституцій щодо сприяння конкурентоспроможного розвитку фермерських господарств. Другий етап передбачає вивчення стану розвитку аграрної галузі, реальних та потенційних позицій організаційно-правових структур, що спроможні до конкуренції із фермерськими господарствами по тих чи інших галузях. На останньому етапі дослідження рівня конкурентоспроможності фермерських господарств передбачається оцінка перспектив практичної реалізації розроблених заходів. Наукова новизна запропонованого алгоритму обумовлена поєднанням в процесі дослідження аспектів історичного розвитку вітчизняного фермерства в масштабі конкретного регіону, аналізу показників використання ресурсного потенціалу і особливим значенням методів дослідження, побудованих на використанні думок експертів.

Ключові слова: конкурентоспроможність, алгоритм дослідження, фермерські господарства, методи обробки інформації, аграрне виробництво.

 

Завантажити статтю в PDF