Крочак Марія Сергіївна. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

УДК 338.984

Крочак Марія Сергіївна,

аспірант кафедри економіки підприємства,

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

 

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Стаття присвячена дослідженню процесу формування стратегії розвитку промислових підприємств в умовах невизначеності. Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що незважаючи на досить широкий спектр теоретичних і практичних розробок у сфері стратегічного управління, багато питань формування стратегії розвитку підприємства є досить дискусійними. Різноманіття точок зору на процедури, що становлять процес формування стратегії і на саму сутність стратегії робить стратегічне управління актуальним в усі часи і застосовним в будь-якій сфері соціально-економічної діяльності. Метою статті є пошук концепції, що дозволяє обрати корпоративну стратегію, пристосовану до того або іншого рівня невизначеності. Теоретичну та методологічну основу становить сукупність загальнонаукових і спеціальних принципів, методів та прийомів наукового дослідження. Методологічними засадами дослідження є системний підхід до аналізу економічних явищ і процесів, фундаментальні положення загальної економічної концепції управління економічним розвитком промислових підприємств. На основі використання структурно-функціонального методу визначено залежність процесу формування стратегії розвитку промислових підприємств від типу невизначеності. У статті сформульовано визначення «процесу формування стратегії розвитку» та сутність поняття «стратегія розвитку підприємства». Проведено аналіз існуючих методичних підходів для розробки раціонального процесу формування стратегії розвитку підприємства та досліджено, чи забезпечують вони ефективну реалізацію функцій формування стратегії підприємства. Також у статті проаналізовані різні види невизначеності, для яких знайдені стратегічні альтернативи та сформульовані можливі дії компанії по вибору найбільш оптимальної стратегії. Встановлено необхідність постійного спостереження за тенденціями в зовнішньому середовищі. Практична значущість полягає у використанні класифікації стратегій розвитку підприємств в залежності від виду невизначеності на промислових підприємствах у процесі стратегічного планування з метою зменшення рівня ризику в майбутніх періодах.

Ключові слова: стратегія, стратегічне планування, розвиток, промислове підприємство, невизначеність, види невизначеності, стратегічна позиція.

 

Завантажити статтю в PDF