Савич Олександр Петрович. СВІТОВІ ТРЕНДИ В МАРКЕТИНГОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ РИНКУ

УДК [339.332:656.96]:629.33/36 (043.3)

Савич Олександр Петрович,

к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу,

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

 

СВІТОВІ ТРЕНДИ В МАРКЕТИНГОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ РИНКУ

 Статтю присвячено дослідженню новітніх трендів в маркетинговому управлінні підприємств на світовому автомобільному ринку та їх впливу на діяльність підприємства в умовах глобалізації й діджітилізації. Як свідчить практика, основна проблема автовиробників сьогодні полягає в тому, що ринок дуже сильно змінюється разом з розвитком технологій та зміною смаків споживачів. Тому метою дослідження стало вивчення останніх трендів розвитку ринку, які здійснюють великий вплив на маркетингове управління підприємств. Теоретичним і методичним підґрунтям стали такі загальнонаукові методи, як системний аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, а також спеціальні наукові методи, в тому числі: методи соціологічних досліджень та порівняння. У статті досліджені та виявлені останні, на нашу думку, тренди, які здійснюють великий вплив на маркетингове управління підприємствами на світовому ринку автомобілів, але вони, за своєю сутністю, універсальні і характерні для всіх галузей економіки. В ході дослідження виявленні основні тренди, риси яких проявились в останні роки. Обґрунтовано, що на ефективне маркетингове управління підприємств на автомобільному ринку великий вплив здійснюють такі групи трендів: глобальні, тренди у використання інструментів маркетингу, тренди щодо державного впливу на маркетингове управління підприємством, тренди в зміні поведінки споживача. Наукова новизна полягає у визначенні основних трендів маркетингового управління підприємств на світовому ринку автомобілів. Середовище, в якому працюють підприємства, динамічно змінюється, а особливо на автомобільному ринку, де виробники працюють в умовах гіперконкуренції. Тому однією з головних функцій маркетингового управління виступає виявлення, відслідковування та реакція на останні тенденції, тобто тренди розвитку маркетингу і ринку загалом. Перспективи подальших досліджень полягають у розробленні методично-обґрунтованих підходів щодо розробки маркетингового комплексу в умовах появи нових трендів на ринку автомобілів.

Ключові слова: тренди, автомобільний ринок, маркетингові інструментарії, споживач, маркетинг.

 

Завантажити статтю в PDF