Чернявська Марина Казимірівна. СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

УДК 339.372

Чернявська Марина Казимірівна,

аспірант,

Київський національний торговельно-економічний університет

 

СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

У статті досліджено роль інновацій в розвитку підприємств торгівлі в умовах посилення конкуренції. Уточнено поняття інновації в торгівлі, наведено класифікацію інновацій в торгівлі за різними ознаками. Обґрунтовано сутнісні характеристики інновацій на торговельних підприємствах. Метою статті є вивчення та узагальнення наукових поглядів на економічну суть поняття «інновації в торгівлі», класифікації інновацій, аналіз значення інновацій для інтенсивного розвитку торговельних підприємств, а також визначення перспективних напрямів розвитку роздрібної торгівлі. Використані методи дослідження: узагальнення, групування, порівняння, класифікації та історичний метод, які застосовано для виявлення сутності поняття «інновації в торгівлі»; методи причинно-наслідкового зв’язку та абстрактно-логічний – для удосконалення класифікації. Наголошено на відсутності чіткого визначення сутності поняття інновації саме торговельного підприємства, оскільки більшість науковців розглядають його з позицій виробничої сфери. Узагальнивши наукові підходи, подано визначення поняття «інновації в торгівлі» як комплексний процес генерації творчих ідей на стадіях закупівлі, зберігання та продажу товару на ринку, що створює цінність для клієнта та дозволяє забезпечити інтенсивний розвиток підприємства, або досягти економічний, соціальний та інші види ефекту. Підкреслено, що розвиток роздрібної торгівлі, а також покращення роботи з кінцевим споживачем неможливі без постійних змін. Вони повинні стосуватися не тільки сервісу, але й управління асортиментом і товарними залишками, логістикою, а також бізнес-процесами в кожному конкретному магазині. Виокремлено основні тенденції інновацій в торгівлі: е-комерція, інтеграція офлайну та онлайну; виникнення або дублювання нового формату; управління споживчим досвідом; безперервне спілкування з покупцем; інтернет речей; магазин у телефоні; експертний контент для покупця. Зазначено перспективні напрямки розвитку роздрібної торгівлі, кожний з яких може бути інноваційним для України, та свідчить про поглиблення соціальної спрямованості інновацій в торгівлі, зокрема торговельні підприємства дотримуються порад покупців, покупцям пропонують назвати свою ціну, цифрові технології дозволяють оформити замовлення з індивідуальними вимогами покупця. Наукова новизна отриманих результатів полягає в уточненні й обґрунтуванні сутності поняття «інновації в торгівлі». Подальші дослідження будуть спрямовані на усунення змістових розбіжностей у визначенні ключових понять інноваційної діяльності в торгівлі з метою аналізу та контролю процесу її фінансування.

Ключові слова: інновація, інновація в торгівлі, розвиток, роздрібна торгівля, класифікація інновацій.

 

Завантажити статтю в PDF