Курило Олександра Йосипівна, Лужанська Тетяна Юріївна, Кухарчук Ольга Степанівна. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

УДК 002:025.5:378.1

Курило Олександра Йосипівна,

к.філол.н., доцент, доцент кафедри філологічних дисциплін,

Лужанська Тетяна Юріївна,

к.географ.н., доцент, доцент кафедри туризму і рекреації,

Кухарчук Ольга Степанівна,

к.і.н., доцент, доцент кафедри суспільних дисциплін,

Мукачівський державний університет

 РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 У статті висвітлено один з найважливіших напрямів роботи бібліотеки вищого навчального закладу – інформаційно-бібліографічну діяльність, визначено її важливість та актуальність для навчально-виховного процесу. Мета дослідження – розкрити роль та значення інформаційно-бібліографічної діяльності в забезпеченні навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах. Розкрито поняття «бібліографічна діяльність», «інформаційно-бібліографічне обслуговування». Розглянуто нову модель бібліотеки, спрямовану на підвищення інформаційної, освітньої, виховної, пізнавальної функцій, які включають найповніше інформаційне забезпечення навчально-виховного та науково-дослідницького процесів, надання інформаційно-методичної допомоги студентам, викладачам та співробітникам в оволодінні різноманітними науками й організації навчально-виховного процесу. Закцентовано увагу на зростаючій залежності інформаційних технологій бібліотек від світових тенденцій розвитку комп’ютерних комунікацій, оскільки саме вони орієнтовані на обслуговування інтелектуального, творчого потенціалу суспільства, який все більше зосереджується в провідних університетах держави. Зазначено, що в умовах упровадження сучасних інформаційних технологій, зростання ролі інформації в освітньому й науковому процесах проблема формування та розвитку інформаційної культури особистості набуває особливого значення, стає одним з пріоритетних напрямків вищої школи. Зважаючи на те, що робота з електронними ресурсами потребує від бібліографів спеціальних навичок та вмінь, обґрунтовано необхідність володіння ними загальними принципами роботи в мережі, методикою пошуку бібліографічної, текстової, аудіо-, графічної інформації, тематико-видовим складом документів та пошуковими можливостями бібліографічної діяльності; змістом і структурою електронних ресурсів бібліотек та інформаційних установ; навичками роботи з програмними продуктами, записом інформації на різні види носіїв тощо. Доведено важливість та актуальність інформаційної та бібліографічної діяльності бібліотек  для забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах, оскільки дає змогу орієнтуватись в інформаційному просторі як окремого навчального закладу, так і в інформаційному просторі держави. Перспективи подальших наукових досліджень вбачаємо у вивченні зарубіжного досвіду інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотек.

Ключові слова: інформаційно-бібліографічна діяльність, навчально-виховний процес,  бібліотечно-інформаційне забезпечення, інформаційні технології, інформаційно-бібліотечне обслуговування, інформаційні ресурси, інформаційна культура.

Завантажити статтю в PDF