Цанько Олександра Олександрівна. ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЗАСАД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

УДК 330.332.01

Цанько Олександра Олександрівна,

аспірант кафедри економічної політики та економіки праці,

Львівський регіональний інститут державного управління

Національної академії державного управління при Президентові України

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЗАСАД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

 

Незважаючи на те, що багато вітчизняних та зарубіжних дослідників займаються вивченням проблем інвестування, на сьогоднішній день питання визначення інвестиційної привабливості регіону залишається відкритим, не має також єдиної системи класифікації факторів інвестиційної привабливості. Для вітчизняної науки цей напрям є перспективним та актуальним, особливо при формуванні стратегій регіонального розвитку. Проведено дослідження інвестиційної привабливості регіону, виявлено основні фактори, що впливають на неї. Проаналізовано наукові праці вітчизняних дослідників, публікації та  звіти міжнародних організацій, дані міжнародних економічних рейтингів. Визначено, що інвестиційна привабливість регіону − сукупність ознак, властивостей, притаманних цьому регіону, на основі яких базується оцінка інвестора, щодо здатності регіону ефективно залучати капітал. Узагальнивши результати проведених досліджень, що стосуються інвестиційного клімату і регіональної привабливості, виділено чотири групи чинників, які впливають на прийняття інвесторами рішень: суспільно-політичні, економічні, інформаційні, геополітичні. Група суспільно-політичних чинників характеризує якість трудових ресурсів, ділове середовище регіону, політичну систему, дає можливість оцінити рівень розвитку соціальної інфраструктури, законодавчу базу в сфері інвестування. Економічні фактори формують картину розподілу ресурсів, впливають на прибутковість інвестиційних проектів. В сучасних умовах розвитку світового господарства спостерігається посилення ролі інформації у досягненні соціально-економічного прогресу. Подача правдивої, достовірної, актуальної інформації про регіон у вигляді промоційних заходів приваблює інвесторів, посилює їхній інтерес до регіону, як до потенційного об’єкту капіталовкладення. Геополітичні фактори, які пов’язані географічним розташуванням, розміром території, чисельністю та етнічним складом населення, а також близькістю до державних кордонів мають неабияке значення, адже на ці фактори першочергово звертають увагу інвестори при проведенні оцінювання  привабливості регіону. Не менш важливого значення для іміджу регіону чи країни мають результати оцінювань незалежних експертів міжнародних організацій та рейтингових агентств. Найпоширенішими показниками економічного характеру, які можуть застосовуватись при дослідженні інвестиційної привабливості країни є індекс сприйняття корупції, індекс Джині, індекс глобальної конкурентоспроможності і результати рейтингу легкості ведення бізнесу. Таким чином, за результатами аналізу зазначених факторів можна отримати  інформацію про потенційні можливості регіону, на основі чого інвестор приймає рішення про доцільність інвестування.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, регіональна економіка, фактори  інвестиційної привабливості, конкурентоспроможність.

 

Завантажити статтю в PDF