Маргіта Наталія Орестівна, Маргіта Михайло Васильович. АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

УДК: 338.512; 338.583

Маргіта Наталія Орестівна,

к.е.н., ст. викладач кафедри маркетингу і логістики,

Національний університет «Львівська політехніка»

Маргіта Михайло Васильович,

к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,

Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

 

 АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

 Метою статті є аналіз інструментів аналітичного забезпечення управління витратами виробництва підприємства цегельної промисловості в умовах сучасної концепції менеджменту. Запропоновано комплексний підхід до аналізу витрат виробництва, що передбачає: аналіз динаміки собівартості продукції виробничого підприємства (підготовка інформації про стан виконання виробничої програми продукції, аналіз динаміки собівартості продукції, аналіз структури витрат на виробництво продукції); аналіз якості, ритмічності виробництва продукції з метою визначення резервів випуску продукції;  аналіз економічної ефективності виробництва продукції та факторів зміни її рівня (факторний аналіз рентабельності виробництва, кореляційно-регресійний аналіз впливу використання економічних ресурсів на рентабельність виробництва шляхом побудови моделі регресії). Використано методи факторного аналізу, статистичного аналізу, кореляційно-регресійний аналізу. В результаті аналізу витрат виробництва цегли встановлено: найбільший вплив на показник валового прибутку на одиницю продукції має енергомісткість; збільшення на 1% фондомісткості одиниці продукції за незмінних інших факторів вплине на зменшення валового прибутку з одиниці виготовленої продукції більш ніж у 2 рази; різниця між валовою та операційною рентабельністю свідчить про значне навантаження на підприємство з боку витрат на збут та адміністративних витрат; найбільший вплив на зміну рентабельності власного капіталу має коефіцієнт фінансової залежності, що свідчить про доцільність перегляду стратегії фінансування підприємства; витрати на газ мають найбільшу частку в структурі собівартості продукції тощо. В результаті аналізу витрат було виявлено напрямки, за якими доцільно провести оптимізацію витрат. Також з’ясовано основні причини, які впливають на собівартість, а, відповідно, і на рентабельність діяльності. Нераціональна структура витрат значною мірою впливає на одержувані ним прибутки, оскільки збільшує частку витрат в ціні продукції, а тим самим знижує маржу. Оптимізація витрат підприємства за виявленими напрямками допоможе покращити фінансові результати підприємства та краще використовувати наявні ресурси.

Ключові слова: управління виробничими витратами, теорія обмежень, оптимізація витрат, аналіз структури собівартості, факторний аналіз.

Завантажити статтю в PDF