Прокопович Лідія Сигізмундівна, Моргун Алла Володимирівна, Попович Надія Ференцівна. ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ЕКОНОМІЧНІЙ ГАЛУЗІ

 УДК 021:001.891:33

Прокопович Лідія Сигізмундівна,

к.філол.н., доцент, доцент кафери філологічних дисциплін,

Моргун Алла Володимирівна,

к. філол. н., доцент, доцент кафери філологічних дисциплін,

Попович Надія Ференцівна,

к. філол. н., доцент, доцент кафери філологічних дисциплін,

Мукачівський державний університет

 

ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ЕКОНОМІЧНІЙ ГАЛУЗІ

 

Наукова стаття присвячена аналізу бібліотеки як наукової установи в галузі науково-інформаційної діяльності, яка сьогодні активно шукає шляхи та напрями своєї подальшої ефективної роботи. Сучасну технологічну революцію характеризує не просто центральна роль знань та інформації в усіх сферах життєдіяльності людей, а й використання цих знань та інформації для генерування нових ідей і технологій, що обробляють інформацію й забезпечують комунікацію. Мета дослідження полягає у вивченні впливу інформаційних технологій на процес використання ресурсів сучасної бібліотеки для підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів в економічній галузі. Під час дослідження були використані загальнонаукові теоретичні методи, зокрема: аналітичний – визначення методологічних підходів до розгляду діяльності Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського; системний – узагальнення інформаційних потреб користувачів бібліотек; прогностичний – підведення підсумків дослідження і обґрунтування пропозицій. Наукова новизна дослідження полягає у з’ясуванні тенденцій розвитку комунікаційних моделей діяльності бібліотек України й узагальнює уявлення щодо умов їх переходу до інтеграційної комунікаційної моделі. В статті розглянуто діяльність бібліотек як джерела інформаційної підтримки наукових досліджень в економічній галузі. Схарактеризовано використання потенціалу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як центру інформаційно-аналітичного супроводу ринкових перетворень в умовах глобалізації та розкрито роль мережевих інформаційних ресурсів бібліотеки та Інтернет-порталу. Висвітлено універсальність роботи служби інформаційно-аналітичного забезпечення (СІАЗ) на задоволення інформаційно-аналітичних запитів державних органів, що фіксують й доносять до всіх замовників різні сторони розвитку процесів, що відбуваються в українському суспільстві, у тому числі і економічного характеру. Відмічено, що важливою частиною роботи з підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів служби є формування і наповнення повнотекстових баз даних (БД), які допомагають відслідковувати діяльність центральних і місцевих органів державної влади та аналізувати стан й процеси економічних перетворень у регіонах. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що матеріали і висновки можуть стати основою подальшої теоретико-методичної розробки організації роботи бібліотеки щодо системного, ефективного й результативного забезпечення користувачів. Положення, висновки і результати дослідження можуть використовуватись бібліотечними працівниками в умовах новітніх мережевих технологій із застосуванням електронних інформаційних ресурсів та інтерактивних сервісів.

Ключові слова: інформаційний ресурс, бібліотечно-інформаційні продукти, електронні інформаційні технології, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, служба інформаційно-аналітичного забезпечення (СІАЗ), база даних (БД).

Завантажити статтю в PDF