Богма Олена Сергіївна. Інституціоналізація як інструмент забезпечення бюджетної безпеки країни

УДК 336.14:65.012.8:330.837(477)

Богма Олена Сергіївна,

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

фінансів,банківської справи та страхування,

Запорізький національний університет

 Інституціоналізація як інструмент забезпечення бюджетної безпеки країни

Необхідність забезпечення бюджетної безпеки є об’єктивною необхідністю для будь-якої сучасної країни, не виключаючи Україну. На жаль, на сьогодні у вітчизняній бюджетній сфері наявна ціла низка чинників негативного, загрозливого впливу, які знижують рівень бюджетної безпеки України, зменшують ефективність функціонування бюджетної системи та організації бюджетного процесу. Зазначене актуалізує необхідність дослідження інституційних процесів у забезпеченні бюджетної безпеки України. Метою статті є обґрунтування ролі інститутів та інституцій в забезпеченні бюджетної безпеки країни, дослідження сутнісного змісту категорії «інституціоналізація бюджетної безпеки» та виявлення напрямів інституційного впливу на процес її забезпечення. Теоретичною і методологічною базою наукової статті є фундаментальні положення неокласичної економічної теорії, інституційний підхід, діалектичний метод пізнання економічних процесів, наукові праці вітчизняних та закордонних вчених з проблем сутнісної характеристики понять «інституція» та «інститут», інституційних проблем економічної системи країни та інституційного забезпечення бюджетної безпеки України. Методологія наукового дослідження дозволила обґрунтувати, що відсутність дієвих інститутів та інституцій унеможливлює забезпечення бюджетної безпеки країни та заважає повній реалізації бюджетною системою власних можливостей. Відтак, встановлено, що інституціоналізація бюджетної безпеки забезпечує формування сукупності інститутів та інституцій максимізації економічного потенціалу бюджетної системи поряд із розробкою системи інституціональних заходів запобігання ризикам та загрозам у бюджетній сфері країни. Наукова новизна статті полягає у виявленні напрямів інституційного впливу на процес забезпечення бюджетної безпеки України на основі встановлення сутнісного змісту категорії «інституціоналізація бюджетної безпеки». Використання результатів проведеного дослідження дозволяє сформувати уявлення про систему основних інститутів та інституцій у сфері забезпечення бюджетної безпеки України, що сприятиме систематизації напрямів вдосконалення інституційного впливу на процес забезпечення бюджетної безпеки України у розрізі базових інституцій та інститутів та оптимізації інституціоналізації відносин бюджетної безпеки.

Ключові слова: бюджетна безпека, інститут, інституція, інституціоналізація бюджетної безпеки, інституційний вплив, бюджетна система, бюджетний процес.

Завантажити статтю в PDF