Зміст

ЗМІСТ

Економіка та управління національним господарством

Щербан Т.Д.

Мукачівський державний університет: історичний вимір його становлення та перспективи розвитку ………..

9

Кашуба Я.М.

Забезпечення підприємницької активності в умовах економічної нестабільності ……………………………….

12

Клопов І.О.

Передумови розвитку відновлювальних джерел енергії ……………………………………………………………

17

Князевич А.О., Брітченко І.Г.

Кластерний підхід до створення інноваційної інфраструктури країни ……………………………………………

24

Коваленко О.В.

Концептуальний підхід до побудови моделі інноваційного розвитку продовольчого комплексу ………………

29

Краус Н.М.

Інноваційна економіка: дефініція поняття та інституціональний базис розвитку ………………………………..

36

Лендєл М., Жулканич О.

Специфіка міжгалузевих організаційно-економічних відносин в агропромисловому виробництві: аналітичний аспект ……………………………………………………………………………………………………

42

Ліхоносова Г.С.

Місце феномену соціального відторгнення в сучасних соціально-економічних трансформаціях ………………

48

Мареха І.С.,Іванченко М.В.

Кумулятивний вплив еколого-культурних факторів на економічні характеристики природокористування …..

54

Могильний О.М.

Роль експортно-орієнтованого сільського господарства в стратегіях розвитку економіки ……………………..

58

Сімків Л.Є.

Економічне зростання як індикатор якості економічних реформ …………………………………………………

66

Ульянченко О.В.

Інноваційно-інвестиційна діяльність, як основа сталого розвитку економіки держави …………………………

70

Стадницька Ю.Ю.

Просторова диференціація собівартості та цін водопостачання в Україні як чинник розміщення господарської діяльності ……………………………………………………………………………………………..

76
Економіка та управління підприємствами

Бондарчук Л.В., Гулівата І.О.

Концептуальні підходи та сучасні елементи моделювання ефективного управління підприємством в умовах розвитку економіки ……………………………………………………………………………………………………

83

Бухало О.В.

Вплив інноваційної діяльності на розвиток ресурсного потенціалу аграрних підприємств …………………….

90

Вергун В.А., Ступницький О.І.

Сучасні інноваційні зміни системи управління персоналом фірми ……………………………………………….

96

Гудзь О.Є.

Ідентифікація та управління інноваційно-інвестиційним потенціалом підприємства …………………………..

101

Калінеску Т.В.

Діагностика здатності виробничого персоналу щодо інноваційного розвитку підприємств ……………………

107

Нагорний Є.І.

Пробний маркетинг промислової інноваційної продукції: сутність, види і особливості реалізації …………….

112

Орлова А.Ю.

Необхідність обґрунтованого визначення собівартості продукції машинобудівного підприємства для підвищення її конкурентоспроможності …………………………………………………………………………….

119

Газуда Л.М., Салдан Т.Ю.

Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства ………………………………..

124

Темченко О.А.

Визначення раціональної виробничої потужності гірничозбагачувальних підприємств для посилення їх конкурентних позицій …………………………………………………………………………………………………

128
Регіональна економіка, демографія та соціальна політика

Бочко О.Ю., Молнар М.С.

Розвиток регіонального маркетингу: особливості та перспективи ………………………………………………..

136

Гулько Л.Г.

Аналіз інвестиційної діяльності у Хмельницькій області та напрями покращення її інвестиційної привабливості ………………………………………………………………………………………………………….

141

Звонар Й.П.

Активна політика зайнятості в країнах Європейського Союзу та можливості її застосування в Україні ………

145

Коваленко О.В., Янчуков Ю.О.

Розвиток інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств енергетичної галузі Придніпровського економічного району ………………………………………………………………………………………………….

150

Козирєва О.В.

Поглиблення інтеграції України з ЄC ……………………………………………………………………………….

157

Никитюк Т.Л., Баула О.В.

Стратегія формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку Волинського регіону до 2020 року ………

164

Паулик А.Я.

Проблеми та перспективи розвитку інноваційного потенціалу економіки регіону ………………………………

169

Проскура В.Ф.

Технологія управління ресурсним забезпеченням економічної безпеки та стійкого розвитку регіону …………

176

Ровенська В.В., Редькіна Ю.О.

Формування та розвиток інноваційної складової трудового потенціалу України ………………………………..

181

Десіслава Петрова, Панько М.В.

Європейська політика і стратегія 2020 – управління, промисловість, освіта в Болгарії …………………………

189

Ткаленко С.І.

Вплив інтеграційних процесів ЄС на стратегічний розвиток України в умовах глобалізації ……………………

193

Феєр О.В.

Аналіз інвестиційної діяльності підприємств Закарпатської області ……………………………………………..

199

Химинець В.В.

Регіональна еколого-економічна політика як інституційна передумова забезпечення сталого розвитку ………

204
Економічна статистика, бухгалтерський облік та аудит

Августова О.О.

Формування облікової політики щодо витрат рибопереробних підприємств …………………………………….

209

Бурак І.О.

Облікова політика як складова організації обліку заборгованості за розрахунками ……………………………..

214

Височан О.С.

Витрати на формування споживчої цінності туристичного продукту як об’єкт бухгалтерського обліку ………

218

Фурман Т.Ю.

Система статистичних показників рівня інфляції …………………………………………………………………..

223
Фінанси, гроші та кредит

Власюк В.Є.

Фінансова складова формування економічної структури суспільства ……………………………………………

230

Гоблик В.В., Королович О.О.

Внутрішній фінансовий контроль правильності та своєчасності формування статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями ……………………………………………………………………………

237

Максімова В.Ф., Кузіна Р.В.

Деякі питання формування складу фінансових і нефінансових показників інтегрованої звітності …………….

243

Маркевич К.Л.

Поточний стан та перспективи прямого іноземного інвестування в економіку України ………………………..

 

249

Ніколаєва Т.В.

Моніторинг формування повної вартості державної нерухомості ………………………………………………..

 

256

Сириченко Н.С.

Економічна сутність і класифікація інвестицій в умовах глобальних трансформацій …………………………..

263

Павліха Н.В., Павлова І.І.

Джерела інвестування природоохоронних територій ………………………………………………………………

270