Category: Випуск №2(2) 2014

Севрук Ірина Миколаївна. СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ НА РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

УДК 339.138: 502.335

Севрук Ірина Миколаївна,

аспірант кафедри міжнародної економіки,

Київський національний торго…

Рубіш Марина Андріївна. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕГІОНУ: СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ

УДК 332.02

Рубіш Марина Андріївна

ст. викладач кафедри менеджменту та управління економічними процесами,

Попович Олеся Петрівна. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИЧНА РОЛЬ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

УДК 334.02

Попович Олеся Петрівна,

асистент кафедри менеджменту та управління економічними процесами,

Паулик Алла Ярославівна. ЗАСТОСУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ У ФОРМУВАННІ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

УДК 353

Паулик Алла Ярославівна,

старший викладач кафедри менеджменту

та управління…

Лужанська Тетяна Юріївна. СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ

УДК 332.021 (477)

Лужанська Тетяна Юріївна,

к.г.н., доцент, доцент кафедри туризму і рекреації,

Мук…

Головачова Ольга Сергіївна. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ УКРАЇНИ

УДК 339.54

Головачова Ольга Сергіївна,

аспірант кафедри міжнародної економіки,

Київський національни…

Щербан Тетяна Дмитрівна. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПСИХОПРОФІЛАКТИКИ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ФІНАНСИСТІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ

УДК 159.947.24

Щербан Тетяна Дмитрівна,

д.психол.н., професор, завідувач кафедри психології,

Черничко Тетяна Володимирівна, Черничко Станіслав Федорович. КНТЕУ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ

УДК 658.15:334.012.61

Черничко Тетяна Володимирівна,

д.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку та фінансів,

Романчук Катерина Василівна, Остап’юк Наталія Анатоліївна, Котенко Інна Володимирівна. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОБ’ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

УДК 657.471:339.187.44

Романчук Катерина Василівна,

д.е.н., доцент, професор кафедри обліку і аудиту,

Плиса Зоряна Петрівна. БАЛАНСОВІ КОНСТРУКЦІЇ: ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА, ЗМІСТ ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ

УДК 657.3

Плиса Зоряна Петрівна,

к.е.н., професор кафедри обліку і аудиту,

Львівський національний ун…

Плиса Володимир Йосипович. СТРАТЕГІЯ ПОСТКРИЗОВОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

УДК 368 (477)

Плиса Володимир Йосипович,

к.е.н., професор, професор кафедри фінансів, грошового…

Нестерова Світлана Василівна. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРИСВОЄННЯ ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З КОЛЕКТИВНОЮ ФОРМОЮ ВЛАСНОСТІ

УДК 658.155.2:334.012.34

Нестерова Світлана Василівна,

к.е.н, доцент, доцент кафедри обліку та фінансів<...

Лінтур Інна Володимирівна, Байса Катерина Юріївна, Гомонай Юлія Михайлівна. НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

УДК 336.142.3 (477)

Лінтур Інна Володимирівна,

к.е.н., старший викладач кафедри обліку та фінансів,

Ліба Наталія Степанівна. ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

УДК 657.2 (091)

Ліба Наталія Степанівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та фінансів,

Мукачівс…

Максименко Діана Вікторівна. ЕВОЛЮЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЙОГО СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ

УДК 657.471

Максименко Діана Вікторівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та фінансів,

Мукачівсь…

Кратко Ігор Романович. ОБЛІК ДОХОДІВ ВІД ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШЛЯХО-БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

УДК 657

Кратко Ігор Романович,

старший викладач кафедри обліку та фінансів,

Мукачівський державний ун…

Ігнатишин Марія Василівна, Алтухова Олена Віталіївна. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

УДК 336.225.673

Ігнатишин Марія Василівна,

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та фінансів,

Ігнатишин Марія Василівна. РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ

УДК 336.225.673

Ігнатишин Марія Василівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та фінансів

Головачко Василь Миколайович. МЕТОДИКА ОБЛІКУ ВИТРАТ НА РЕМОНТ І ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

УДК 657.421

Головачко Василь Миколайович

к.е.н, доцент, доцент кафедри обліку та фінансів,

Мукачівськ…

Пилипчук Володимир Петрович, Фертюк Світлана Володимирівна. РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ БРЕНДІВ

УДК 339.138

Пилипчук Володимир Петрович,

к.е.н., професор кафедри маркетингу,

ДВНЗ «…

Данніков Олег Володимирович. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ОПТОВО-РОЗДРІБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

УДК 339.3

Данніков Олег Володимирович,

к.е.н., доцент, докторант кафедри маркетингу,

ДВНЗ «КНЕУ імені…

Бобрицька Наталія Дмитрівна. ТЕХНОЛОГІЯ КРОС-МАРКЕТИНГУ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

УДК 338.24.01

Бобрицька Наталія Дмитрівна,

асистент кафедри маркетингу,

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Геть…

Малець Олександр Омелянович. ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

УДК 94 (477) 092

Малець Олександр Омелянович,

к і.н, доцент кафедри суспільних дисциплін,

Мукачівськ…

Лендєл Михайло Андрійович, Виноградов Юрій Леонідович. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

УДК 331.5.338.436

Лендєл Михайло Андрійович

д.е.н., професор, член-кор. НААН України,

зав. кафедрою…

Корнієнко Інокентій Олексійович. ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ

УДК 316.625

Корнієнко Інокентій Олексійович,

к.психол.н., доцент, доцент кафедри психології,

Проскура Володимир Федорович. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ РЕГІОНУ: ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ

УДК 338.24    

Проскура Володимир Федорович,

д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту

Іртищева Інна Олександрівна, Стегней Маріанна Іванівна. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ ЗАКАРПАТТЯ В КОНТЕКСТІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

УДК 338.1:338.23

Іртищева Інна Олександрівна,

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту,

Наці…

Волошенко Сергій Сергійович. ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ

УДК 338.48

Волошенко Сергій Сергійович,

здобувач кафедри економіки підприємства,

ДВ…

Пугачевська Катерина Йожефівна. ЕКОНОМІЧНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ КРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

УДК 339.9.01

Пугачевська Катерина Йожефівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та управління економічними процесами,

Петричко Марія Михайлівна. ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНА ГАЛУЗЬ ЯК ОБ’ЄКТ ІНВЕСТУВАННЯ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

УДК 330.341

Петричко Марія Михайлівна

к.е.н., старший викладач кафедри обліку та фінансів,

Мукачівськ…

Папп Василь Васильович, Гладинець Наталія Юріївна. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

УДК 330.341.1

Папп Василь Васильович,

д.е.н., доцент, професор кафедри обліку та фінансів,

Мукачівсь…

Мілашовська Ольга Іванівна, Гоблик-Маркович Надія Михайлівна. ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ: СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНІ ПЕРСПЕКТИВИ

УДК 620.91(477) «312/313»

Мілашовська Ольга Іванівна,

д.е.н., професор, завідувач кафедри готельно-ресторанної спр…

Лінтур Інна Володимирівна. ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ ЗА КРАЇНАМИ ЄВРОПИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ

УДК  330.322.012

Лінтур Інна Володимирівна,

к.е.н., старший викладач кафедри обліку та фінансів,

Мука…

Кампі Орест Юрійович. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ

УДК 346.2: 346.543 (477)

Кампі Орест Юрійович,

к.ю.н., доцент кафедри суспільних дисциплін,

Мукачівсь…

Папп Василь Васильович, Гоблик Володимир Васильович. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ

УДК 330.322.014

Папп Василь Васильович,

д.е.н., доцент, професор кафедри обліку та фінансів,

Мукачів…