Category: Випуск №1(1) 2014

Пугачевська Катерина Сергіївна. ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ В КОНТЕКСТІ ВИБОРУ НАПРЯМІВ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

УДК 338.22.01

Пугачевська Катерина Сергіївна,
аспірант кафедри міжнародної економіки,
Київський національний торговельно-економічний університет

Гоблик Володимир Васильович, Папп Василь Васильович. ФОРМУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В МЕЖАХ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ТРАНСКОРДОННОГО РЕГІОНУ

УДК 332.1:339.92

Гоблик Володимир Васильович,
кандидат філософських наук, доцент,
Мукачівський державний університет
Папп Василь Василь…

Черничко Тетяна Володимирівна. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЯК БАЗА ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

УДК 336.671

Черничко Тетяна Володимирівна
доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку та фінансів,
Мукачівський державний університет

Романенко Ольга Анатоліївна. ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОЇ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ В АУДИТІ ПРОЕКТІВ

УДК 657.6:658.152

Романенко Ольга Анатоліївна,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансового аналізу і контролю,
Київський національний торговельн…

Навроцький Степан Аркадійович. ФОРМУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ МОДЕЛІ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

УДК 368.5:361.1:368.04

Навроцький Степан Аркадійович,
доктор економічних наук, головний науковий співробітник,

Національний нау…

Лизанець Анжела Гейзівна. РОЛЬ ІЄСП У ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

УДК 334.02+336.77:338.3

Лизанець Анжела Гейзівна,
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту
та управління економічними процесами,
<...

Ігнатишин Микола Іванович, Ігнатишин Марія Василівна. НЕЙРОМЕРЕЖЕВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

УДК 336.7

Ігнатишин Микола Іванович,
кандидат технічних наук, доцент,
Мукачівський державний університет,
Ігнатишин Марія Василівна,

Даньків Йосип Якимович, Остап’юк Мирослав Ярославович. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ ВИТРАТ І ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

УДК: 331.45: 657.47

Даньків Йосип Якимович,
кандидат економічних наук, професор кафедри обліку та фінансів,
Мукачівський державний університет,

Гамкало Олена Богданівна. ІПОТЕЧНІ ОПЕРАЦІЇ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ БАНКУ

УДК 336.774

Гамкало Олена Богданівна,
аспірант, кафедра обліку і аудиту,
Львівський національний університет імені Івана Франка

Боднарчук Анна Володимирівна. УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДОДАТКОВОГО КАПІТАЛУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЙОГО ІНФОРМАТИВНОСТІ

УДК 657.2:658.147

Боднарчук Анна Володимирівна,
кандидат економічних наук, молодший науковий співробітник
відділу кредитування, страхування та фінансів пі…

Бакаїм Наталія Ярославівна. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ БАНКІВ В УМОВАХ ВИХОДУ З КРИЗИ

УДК 336.71.078.3

Бакаїм Наталія Ярославівна,
аспірант,
Львівський національний університет імені Івана Франка

ІНФО…

Россоха Володимир Васильович, Толмачов Ілля Володимирович. МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ

УДК 339.138:330.341.1:32

Россоха Володимир Васильович,
доктор економічних наук, старший науковий співробітник,
завідувач кафедри маркетингу та управління …

Рега Марина Георгіївна. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

УДК 339.13.017:658.8.012.12

Рега Марина Георгіївна,
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри маркетингу,
Мукачівський державний університет

Пилипчук Володимир Петрович, Данніков Олег Володимирович. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ЗАСАДАХ КОНЦЕПЦІЇ ХОЛІСТИЧНОГО (ЦІЛІСНОГО) МАРКЕТИНГУ

УДК 658.8: 339.138

Пилипчук Володимир Петрович
кандидат економічних наук, професор, заступник завідувача кафедри маркетингу,
ДВНЗ «Київський національний е…

Мусаткіна Вікторія Петрівна. ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

УДК 658:65.011.4

Мусаткіна Вікторія Петрівна,
старший викладач кафедри менеджменту та управління економічними процесами,
Мукачівський державний університет…

Пітюлич Михайло Іванович. НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ ТА ЇХ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

УДК 331.556.4

Пітюлич Михайло Іванович,
доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу,
Мукачівський державний університет

Баланюк Іван Федорович, Сас Людмила Степанівна. СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКАМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ

УДК 631.1:331.1

Баланюк Іван Федорович,
доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,
завідувач кафедри обліку і аудиту,

Хаустова Ксенія Михайлівна. РЕГІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗАКАРПАТТЯ

УДК 330.322.011

Хаустова Ксенія Михайлівна,
старший викладач кафедри менеджменту та управління економічними процесами,
Мукачівський державний університет

Слюсаренко Вікторія Євгенівна. ЕКОНОМІЧНА САМООРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

УДК 352

Слюсаренко Вікторія Євгенівна,
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Проскура Володимир Федорович. НАУКОВИЙ ПІДХІД ДО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ З ПОЗИЦІЙ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

УДК 65.012.8:332.12

Проскура Володимир Федорович
доктор економічних наук, доцент,
кафедра менеджменту та управління економічними процесами,

Когут Ліна Іванівна. ОСОБЛИВОСТІ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

УДК 338.24

Когут Ліна Іванівна,
асистент кафедри менеджменту та управління економічними процесами,
Мукачівський державний університет

Ковальчук Ірина Євгенівна. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЗАКАРПАТТЯ

УДК 338.482

Ковальчук Ірина Євгенівна,
старший викладач кафедри менеджменту та управління економічними процесами,
Мукачівський державний університет<...

Звонар Йолана Петрівна. СКЛАДОВІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ЕТАПИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

УДК 331.5.024

Звонар Йолана Петрівна,
старший викладач кафедри менеджменту та управління економічними процесами,
Мукачівський державний університет

Газуда Леся Михайлівна, Рубіш Марина Андріївна. СПІЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ТА ПРОГРАМИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА І ЗЕД РЕГІОНУ

УДК 339.9.012:334.72

Газуда Леся Михайлівна,
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства,
ДВНЗ «Ужгородський національний уні…

Войтюк Алла Василівна. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У РЕГІОНІ

УДК 339.13:631.155:330.322

Войтюк Алла Василівна,
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник,
Національний науковий центр
«І…

Білак Георгій Георгійович. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В РЕГІОНІ

УДК 657.6:658.152

Білак Георгій Георгійович,
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту
та управління економічними процесами,
М…

Шевчук Оксана Василівна. ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА НАЦІОНАЛЬНИЙ РИНОК

УДК 339.13.024 (477)

Шевчук Оксана Василівна,
кандидат економічних наук, асистент кафедри економічної теорії та конкурентної політики,
Київський національн…

Товканець Сергій Антонович, Товканець Ганна Василівна. НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ТЕНДЕНЦІЯ В РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

УДК 339.97.001.5:378

Товканець Сергій Антонович,
кандидат економічних наук, доцент
Товканець Ганна Василівна,
доктор педагогічних на…

Пітюлич Михайло Михайлович, Воронич Кристина Мирославівна. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

УДК 330.117

Пітюлич Михайло Михайлович,
кандидат економічних наук, доцент,
докторант Інституту регіональних досліджень НАН Украї…

Паулик Алла Ярославівна. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

УДК 339.1

Паулик Алла Ярославівна,
старший викладач кафедри менеджменту та управління економічними процесами,
Мукачівський державний університет

Лендєл Михайло Андрійович, Жулканич Неля Михайлівна. ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРА:АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

УДК 330.341.1:338.436.33

Лендєл Михайло Андрійович,
доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України,
завідувач кафедри маркетингу,

Дудар Т. Г., Дудар О. Т. Розвиток органічного агоровиробництва як основа забезпечення якості і безпечності сільськогосподарської продукції в Україні

 УДК 631.147

Дудар Тарас Григорович,
доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України,
залужений діяч науки і техніки України,

Continue reading

Башнянин Г. І., Лінтур І. В. Прогнозування обсягів інвестицій в економіку України за видами економічної діяльності

УДК 330.322.012

Башнянин Григорій Іванович,
доктор економічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України,

Continue reading