Category: Фінанси, гроші та кредит

Іванишина Ольга Степанівна, Хірна Марина Сергіївна. ПОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНИ

УДК 336.221.26: 330.33.01

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-128133

Іванишина Ольга Степанівна,

Ігнатишин Марія Василівна, Бурдюх Людмила Юріївна. МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

УДК 336.14(477)

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-134139

Ігнатишин Марія Василівна,

Соловей Надія Василівна, Костюнік Олена Валеріївна.  АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

УДК 336:334:629.7(477):656(045)

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-140143

Соловей Надія Василівна,

<...

Соломіна Ганна Валеріївна. ФОРЕНЗІК – ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

УДК 658.012.005

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-144149

Соломіна Ганна Валеріївна,

Ватаманюк Ольга Сергіївна. АГРЕСИВНЕ ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ: НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ТА НАПРЯМИ ПРОТИДІЇ

УДК 336.227

Ватаманюк Ольга Сергіївна,

к.е.н., старший викладач кафедри фінансів,

ба…

Іванишина Ольга Степанівна, Панура Юлія Василівна. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

УДК 336.26

Іванишина Ольга Степанівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри податкової політики,

Панура…

Ігнатишин Марія Василівна, Бурдюх Людмила Юріївна. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМІ РОЗРАХУНКОВИХ ПЛАТЕЖІВ НА ОСНОВІ КОЕФІЦІЄНТНОГО АНАЛІЗУ

УДК 658.153.014.1

Ігнатишин Марія Василівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів

Бурдюх Людми…

Захарін Сергій Володимирович, Пророк Ростислава Василівна, Смирнов Євген Валерійович. СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

УДК 330.32: 330.34

Захарін Сергій Володимирович,

д.е.н., професор, директор,

Науково-дослідний інстит…

Росола Уляна Василівна, Кузьма Наталія Михайлівна. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕПОЗИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

УДК 336.717.13

Росола Уляна Василівна,

старший викладач кафедри фінансів,

Кузьма Наталія Михайлів…

Росола Уляна Василівна, Щока Наталія Іванівна, Ярмолюк Марина Сергіївна. КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ТА АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

УДК 336.77.067.22 (477)

Росола Уляна Василівна,

старший викладач кафедри фінансів,

Черничко Тетяна Володимирівна, Михайляк Галина Володимирівна, Михайляк Ірина Володимирівна. КРЕДИТНА ПОЛІТИКА БАНКІВ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ МОНЕТАРНОГО ТРАНСМІСІЙНОГО МЕХАНІЗМУ

УДК 336.717.061:336.71+330.322

Черничко Тетяна Володимирівна,

д.е.н., завідувач кафедри фінансів,

Мук…

Головачко Василь Михайлович, Бобалік Катерина Олегівна. Місцеві податки як джерело наповнення місцевого бюджету в умовах децентралізації

УДК 336.144

Головачко Василь Михайлович,

Бобалік Катерина Олегівна

Місцеві податки як…

Ігнатишин Марія Василівна, Ігнатишин Микола Іванович. ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ СУБСИДУВАННЯ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ РЯДІВ ДИНАМІКИ

УДК 338:332.12

Ігнатишин Марія Василівна,

к.е.н., доцент кафедри фінансів,

Клапків Юрій Михайлович. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ

УДК 368.021

Клапків Юрій Михайлович,

к.е.н., доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія,

Леснік Тетяна Миколаївна. ВПЛИВ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА КУРС НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ: РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ

УДК 336.748

Леснік Тетяна Миколаївна,

аспірантка,

Університет державної фіскальної служби України

Черничко Станіслав Федорович, Черничко Станіслав Станіславович, Пелехач Іван Іванович БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ОГЛЯД ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ І ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ

УДК 336.713

Черничко Станіслав Федорович,

к.е.н., доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності,

Мікловда Василь Петрович. СИСТЕМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ

Мікловда Василь Петрович,

член-кореспондент НАНУ,

д.е.н., професор,

завідувач каф…

Богма Олена Сергіївна. Інституціоналізація як інструмент забезпечення бюджетної безпеки країни

УДК 336.14:65.012.8:330.837(477)

Богма Олена Сергіївна,

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

Григорук Павло Михайлович, Хрущ Ніла Анатоліївна. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ І БАГАТОМІРНОСТІ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

УДК 001.8:[303.09:351.863]

Григорук Павло Михайлович,

д.е.н., професор, зав…

Ігнатишин Марія Василівна. Ресурсна база комерційних банків та її роль у механізмі розвитку банківського бізнесу

УДК 336.71

Ігнатишин Марія Василівна,

к.е.н,. доцент, доцент кафедри фінансів,

Мукачівський державний…

Паризький Ігор Володимирович. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: РЕСУРСНИЙ АСПЕКТ

УДК 330.341

Паризький Ігор Володимирович,

к.юрид.н., доцент кафедри кримінального права, кримінології,

Гладинець Наталія Юріївна. Монетарні засади забезпечення фінансової стабільності: світовий досвід та Україна

УДК 336.71

Гладинець Наталія Юріївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів,

Мукачівський державн…

Коваленко Дмитро Іванович. ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

УДК 336.47

Коваленко Дмитро Іванович,

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки,

Піскова Жанна Валентинівна. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКІВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

УДК 336.221.26

Піскова Жанна Валентинівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри оподаткування,

Фендик Володимир Михайлович. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У СФЕРІ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВІДНОСИН

УДК 657.412(100)

Фендик Володимир Михайлович,

бухгалтер ТзОВ ЗАТ «Електро-Закарпаття»

ЗАБЕЗПЕЧЕ…

Черничко Тетяна Володимирівна, Гайналій Марина Петрівна. СПОЖИВЧЕ ТА ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ДИНАМІКУ ЕКОНОМІЧНОЇ КОН’ЮНКТУРИ

УДК 336.77:338.12.015

Черничко Тетяна Володимирівна, Гайналій Марина Петрівна

СПОЖИВЧЕ ТА ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА Д…

Нестерова Світлана Василівна. АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЇ РОЗРАХУНКУ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ У ФОРМАХ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

УДК 657.631

Нестерова Світлана Василівна

АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЇ РОЗРАХУНКУ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ У ФОРМАХ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Дідик Андрій Миколайович. ПОДАТКОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХНЬОГО ПОЛІКРИТЕРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

УДК 334.71:[33.02+316.4.063

Дідик Андрій Миколайович,

к.е.н., здобувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва,

Черничко Тетяна Володимирівна. МЕТОДИКА ОЦІНКИ СТАНУ СТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

УДК 336.027

Черничко Тетяна Володимирівна

МЕТОДИКА ОЦІНКИ СТАНУ СТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Мойсеєнко Ірина Павлівна. ФІСКАЛЬНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 330.322.(477)

Мойсеєнко Ірина Павлівна,
д.е.н., проф., професор кафедри фінансів,
Львівський державний університет внутрішніх справ

Литвиненко Тамара Євгенівна, Литвиненко Ярослав Васильович. ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СФЕРІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

УДК 002.9.641.643

Литвиненко Тамара Євгенівна,
к.е.н., доцент кафедри технології і організації ресторанного господарства,
Київський національний торговельн…

Ігнатишин Марія Василівна, Ігнатишин Микола Іванович. ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ ЯК ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКОВИХ ПРОЕКТІВ

УДК: 339.9

Ігнатишин Марія Василівна, Ігнатишин Микола Іванович

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ ЯК ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИ…

Павліха Наталія Володимирівна, Павлова Ірина Ігорівна. ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ

УДК 332.1

Павліха Наталія Володимирівна,
д.е.н., завідувач кафедри міжнародних економічних відносин
та управління проектами,
Східноєвропейсь…

Сириченко Наталя Сергіївна. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

УДК 330.322

Сириченко Наталя Сергіївна,
здобувач,
Донецький національний університет (м. Вінниця)

ЕКОНОМІЧНА СУТНІС…

Ніколаєва Тетяна Володимирівна. МОНІТОРИНГ ФОРМУВАННЯ ПОВНОЇ ВАРТОСТІ ДЕРЖАВНОЇ НЕРУХОМОСТІ

УДК 330.5:65:658.2

Ніколаєва Тетяна Володимирівна,
к.е.н., докторант,
Національний університет державної податкової служби України

Маркевич Катерина Леонідівна. ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

УДК 339.727.22

Маркевич Катерина Леонідівна,
здобувач,
Національний інститут стратегічних досліджень при Президенті України

Максімова Валентина Федорівна, Кузіна Руслана Віліївна. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ФІНАНСОВИХ І НЕФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ

УДК 657:006.32(477)

Максімова Валентина Федорівна,
д.е.н., проф., завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту,
Одеський національний економічний ун…

Гоблик Володимир Васильович,Королович Оксана Омелянівна. ВНУТРІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ПРАВИЛЬНОСТІ ТА СВОЄЧАСНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

УДК 658.14.012.7:339.727.22

Гоблик Володимир Васильович,
д.е.н., доц., заслужений економіст України, перший проректор,
Мукачівський державний університет,<...

Власюк Валерій Євгенович. ФІНАНСОВА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ СУСПІЛЬСТВА

УДК 336.457.4

Власюк Валерій Євгенович

ФІНАНСОВА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ СУСПІЛЬСТВА

У дані…

Черничко Станіслав Федорович, Реблян Дмитро Сергійович. ХАРАКТЕРНІ РИСИ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

УДК 336.055.4:658.14/.17

Черничко Станіслав Федорович,

к.е.н., доц., доцент кафедри менеджменту та управління економічними процесами,<...

Сторонянська Ірина Зеновіївна, Беновська Лілія Ярославівна. ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ В СТРУКТУРІ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

УДК 336.22:[336.225.2:352]:332.1

Сторонянська Ірина Зеновіївна,

д.е.н., проф., заступник директора з наукової роботи,

Рибчак Олена Сергіївна. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

УДК 336.02

Рибчак Олена Сергіївна,

к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту,

Уманський національний…

Петричко Марія Михайлівна. БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

УДК 336.143

Петричко Марія Михайлівна,

к.е.н., доцент кафедри обліку та фінансів,

Му…

Малець Станіслав Станіславович. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

УДК 336.225.6

Малець Станіслав Станіславович,

аспірант кафедри обліку та фінансів,

Мукачівський держа…

Кужелєв Михайло Олександрович, Брітченко Ігор Геннадійович, Стабіас Сергій Миколайович. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

УДК 336.761.3

Кужелєв Михайло Олександрович,

д.е.н., проф., професор кафедри фінансів,

Національний у…

Ігнатишин Марія Василівна, Ігнатишин Микола Іванович. ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОГНОЗОВАНОСТІ ВАЛЮТНОГО КУРСУ В УКРАЇНІ

УДК 336.7

Ігнатишин Марія Василівна,

к.е.н., доц., доцент кафедри обліку та фінансів,

Гуменна Катерина Романівна. МІГРАЦІЙНИЙ КАПІТАЛ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

УДК 330.322:331.556.46

Гуменна Катерина Романівна,

аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування,

Гавриляк Тетяна Степанівна. ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ СТРАХОВОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 368.1

Гавриляк Тетяна Степанівна,

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту,

Львівськ…