Category: Економічна статистика, бухгалтерський облік та аудит

Пелех Ярослав Миколайович, Пахолок Богдан Богданович, Кунинець Андрій Володимирович, Сохан Петро Львович. ЧИСЛОВІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ОЦІНКОЮ ГОЛОВНОГО ЧЛЕНА ЛОКАЛЬНОЇ ПОХИБКИ

УДК 517.94:519.62

Пелех Ярослав Миколайович,

Пахолок Богдан Богданович,

Кунинець Андрій…

Головачко Василь Михайлович, Максименко Діана Вікторівна, Турок Мар’яна Михайлівна. БУХГАЛТЕР 21 СТОЛІТТЯ

УДК 657.007.3:331.54«312»

Головачко Василь Михайлович,

Максименко Діана Вікторівна,

Нестерова Світлана Василівна, Лизанець Анжела Гейзівна. ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ

УДК 657.471.7

Нестерова Світлана Василівна,

к.е.н., доцент кафедри фінансів,

Лизанець Анжела Гейз…

Польова Тетяна Володимирівна, Дерейко Юлія Олександрівна. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЄЮ

УДК 657.21 (047.64)

Польова Тетяна Володимирівна,

Дерейко Юлія Олександрівна.

ОБЛІКОВО…

Маргіта Наталія Орестівна, Маргіта Михайло Васильович. АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

УДК: 338.512; 338.583

Маргіта Наталія Орестівна,

к.е.н., ст. викладач кафедри маркетингу і логістики,

Прокопович Лідія Сигізмундівна, Моргун Алла Володимирівна, Попович Надія Ференцівна. ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ЕКОНОМІЧНІЙ ГАЛУЗІ

 УДК 021:001.891:33

Прокопович Лідія Сигізмундівна,

к.філол.н., доцент, доцент кафери філологічних дисциплін,

Король Світлана Яківна. БУХГАЛТЕРСЬКЕ ПІЗНАННЯ ФАКТІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ

УДК 657

Король Світлана Яківна

БУХГАЛТЕРСЬКЕ ПІЗНАННЯ ФАКТІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ

Актуальніс…

Хорунжак Надія Михайлівна. ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ: КОНЦЕПЦІЯ ТА РОЗВИТОК

УДК 657.4.012.2

Хорунжак Надія Михайлівна,

д.е.н., доцент кафедри обліку

в державному секторі економ…

Голубка Степан Михайлович, Чинчик Анатолій Анатолійович. ПОГЛЯДИ ВОЛОДИМИРА НАВРОЦЬКОГО НА СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ

УДК 330.8:336.22

Голубка Степан Михайлович,

д.е.н., доц., професор кафедри фінансів і кредиту,

Університет банків…

Погорелов Юрій Сергійович, Вахлакова Вікторія Володимирівна. ОБЛІК ВИТРАТ НА ЕКОЛОГІЗАЦІЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

УДК 658.012

Погорелов Юрій Сергійович,

д.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту,

Дзюба Оксана Миколаївна, Пшенична Галина Володимирівна. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ПІДХІД

УДК 657.1:339.72(045)

Дзюба Оксана Миколаївна,
к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Гладій Ірина Олександрівна. ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

УДК 657:338.5 (045)

Гладій Ірина Олександрівна
к.е.н, доц., доцент кафедри бухгалтерського обліку
Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Фурман Тарас Юрійович. СИСТЕМА СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ ІНФЛЯЦІЇ

УДК 303.71:336.748.12(045)

Фурман Тарас Юрійович,
к.п.н., доц. кафедри бухгалтерського обліку,
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Височан Олег Степанович. ВИТРАТИ НА ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ ЦІННОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

УДК 657

Височан Олег Степанович,
к.е.н., доц., доц. кафедри обліку та аналізу,
Національний університет «Львівська політехніка»

Бурак Інна Олександрівна. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА РОЗРАХУНКАМИ

УДК 657

Бурак Інна Олександрівна,
к.е.н., ст. викл. кафедри обліку і аудиту,
Чернівецький торговельно-економічний інститут
Київського націо…

Августова Олена Олександрівна. ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ВИТРАТ РИБОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

УДК 657.471:338.512

Августова Олена Олександрівна,
аспірант кафедри бухгалтерського обліку,
Київський національний торговельно-економічний університет

Редченко Костянтин Іванович. КОНЦЕПЦІЯ РАННЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ У СУЧАСНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ

УДК 338.65

Редченко Костянтин Іванович,

д.е.н., проф., завідувач кафедри аудиту,

Львівська комерційна…

Король Катерина Валеріївна. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ

УДК 657.47

Король Катерина Валеріївна,

аспірантка кафедри бухгалтерського обліку і аудиту,

Одеський н…

Головачко Василь Михайлович. ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ

УДК 657

Головачко Василь Михайлович,

к.е.н., доц., доцент кафедри обліку та фінансів,

Мукачівський де…