Category: Економіка та управління підприємствами

Голубка Ярослав Володимирович. АУДИТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Голубка Ярослав Володимирович.

АУДИТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Пилипчук Володимир Петрович. СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ В ПРОЦЕСІ ПРОСУВАННЯ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВА

УДК 339.138

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-6065

Пилипчук Володимир Петрович,

Стадник Валентина Василівна, Йохна Віталій Миколайович, Чуняк Ольга Валеріївна. НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ В СТРАТЕГІЯХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

УДК 334.716

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-6673

Стадник Валентина Василівна,

Бовш Людмила Андріївна, Комарніцький Ігор Олегович. ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОСЛУГ ФУДКОРТІВ У ТОРГІВЕЛЬНИХ ЦЕНТРАХ

УДК 64.018

Бовш Людмила Андріївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу,

Київ…

Бочко Олена Юріївна, Донець Дмитро Михайлович.  ЕЛЕКТРОННА ДИСТРИБУЦІЯ НА РИНКУ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ВЧАСНОЇ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

УДК 338.433

Бочко Олена Юріївна,

к.е.н, доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики,

Донець Дми…

Пуйда Галя Володимирівна. ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

УДК 338.242.2

Пуйда Галя Володимирівна.

ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Сопільняк Інна Сергіївна. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ЗБУТУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

УДК 658.81: 338.439.5: 631.147

Сопільняк Інна Сергіївна,

аспірант,

Уманський націона…

Фень Катерина Сергіївна. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

УДК: 338.244.47

Фень Катерина Сергіївна,

аспірант,

Подільський державний аграрно-технічний університе…

Азарова Анжеліка Олексіївна, Павлов Сергій Володимирович, Логвинюк Максим Петрович.  Kомплекснa цільовa програмa оптимізації маркетингової політики вітчизняних підприємств на основі СППР «СОЛОН-2»

УДК 364.01 + 369

Азарова Анжеліка Олексіївна

к.т.н., професор, заступник декана факультету менеджменту

Алшарф Ібрагім. А. М. КОНТРОЛЬ ТА УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

Алшарф Ібрагім. А. М.

КОНТРОЛЬ ТА УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧ…

Ілляшенко Сергій Миколайович, Рот-Сєров Євгеній Володимирович. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИБОРУ НАПРЯМІВ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ЗНАНЬ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

УДК 005.94:334.716:005.332.4

Ілляшенко Сергій Миколайович,

д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу та

Кулиняк Ігор Ярославович, Базарко Світлана Володимирівна. Оцінювання та підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств

УДК 339.138:658.8

Кулиняк Ігор Ярославович,

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій,

Маргіта Наталія Орестівна, Маргіта Михайло Васильович. РАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ОБМЕЖЕНЬ

УДК 338.583

Маргіта Наталія Орестівна,

к.е.н., ст. викладач кафедри маркетингу і логістики,

Національ…

Польова Тетяна Володимирівна, Рєзнік Аліна Сергіївна. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ЯК ПІДГРУНТЯ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗВАЖЕНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

УДК 65.005.3

Польова Тетяна Володимирівна,

к.е.н., доцент кафедри економіки та обліку,

<...

Футало Юрій Ростиславович. МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

УДК 339.923:061.1

Футало Юрій Ростиславович,

аспірант кафедри фінансів,

Мукачівський державний універ…

Щурик Михайло Васильович. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ ЯК КЛЮЧОВІ ПЕРЕДУМОВИ ЇХ ПОЛІПШЕННЯ

УДК 631.12

Щурик Михайло Васильович,

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту,

Гринів Наталія Теодозіївна, Наконечна Таїсія Володимирівна, Антоненко Олександр Михайлович. МАРКЕТИНГ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

УДК 332.64

Гринів Наталія Теодозіївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики,

Гриценко Анна Сергіївна. ЦУКРОБУРЯКОВЕ ВИРОБНИЦТВО УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУРЯКОСІЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

УДК 338.3:633.63:330.3

Гриценко Анна Сергіївна,

аспірант,

Національний університет біоресурсів і прир…

Єременко Денис Володимирович. Методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності фермерських господарств

УДК 334.732.6

Єременко Денис Володимирович,

к.е.н., доц., доцент кафедри обліку та оподаткування,

Тав…

Крочак Марія Сергіївна. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

УДК 338.984

Крочак Марія Сергіївна,

аспірант кафедри економіки підприємства,

Київський національний у…

Савич Олександр Петрович. СВІТОВІ ТРЕНДИ В МАРКЕТИНГОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ РИНКУ

УДК [339.332:656.96]:629.33/36 (043.3)

Савич Олександр Петрович,

к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу,

Тупкало Віталій Миколайович, Голь Ірина Володимирівна. ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛІНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

УДК 332.14:658

Тупкало Віталій Миколайович, Голь Ірина Володимирівна

ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛІНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ТЕЛ…

Чернявська Марина Казимірівна. СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

УДК 339.372

Чернявська Марина Казимірівна,

аспірант,

Київський національний торговельно-економічний у…

Фордзюн Юрій Іванович. КОМФОРТНІСТЬ ВЗУТТЯ (ОДЯГУ) З ОГЛЯДУ ТЕОРІЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

УДК 685.31: 613.48

Фордзюн Юрій Іванович,

к.т.н., доцент, доцент кафедри проектування взуття

та механ…

Бабіна Наталія Олександрівна. НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДТРИМКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

УДК 331.42: 336.12

Бабіна Наталія Олександрівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки,

Дробишева Олена Олегівна, Віташ Наталія Миколаївна. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ДОСЯГНЕННІ ПІДПРИЄМСТВОМ СВОЇХ ЦІЛЕЙ

УДК 330.522.2

Дробишева Олена Олегівна,

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства,

Віташ Ната…

Игнатишин Мария Васильевна. АНАЛИТИКА ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ ЕГО СТРУКТУРЫ

УДК 658.153

Ігнатишин Марія Василівна

Аналітика оборотного капіталу як спосіб удосконал…

Кирилко Наталія Миколаївна. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИСТАВКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА-ЕКСПОНЕНТА

УДК 659.111.2

Кирилко Наталія Миколаївна,

асистент кафедри менеджменту,

Київський національний універ…

Коваленко Олена Валеріївна, Предеус Антоніна Володимирівна. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ І РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

УДК 658.155.4

Коваленко Олена Валеріївна,

д.е.н., проф., професор кафедри економіки підприємства,

Зап…

Лавриненко Лариса Миколаївна. ТВОРЧА ПРАЦЯ ТА КРЕАТИВНІСТЬ В ІННОВАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

УДК 331.101

Лавриненко Лариса Миколаївна

ТВОРЧА ПРАЦЯ ТА КРЕАТИВНІСТЬ В ІННОВАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Лизанець Анжела Гейзівна, Долинай Тиберій Тиборович. РЕГУЛЮВАННЯ ТОВАРНОЇ ТА АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ КАТЕГОРІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

УДК 658.628:658.87:615.12

Лизанець Анжела Гейзівна,

к.е.н., доцент кафедри менеджменту та у…

Пилипчук Володимир Петрович, Данніков Олег Володимирович, Івасько Інна Михайлівна. ЕВОЛЮЦІЯ МАРКЕТИНГУ ЯК НАУКИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

УДК 339.138:658.1

Пилипчук Володимир Петрович,

к.е.н., професор кафедри маркетингу,

Данніков Олег…

Пугачевська Катерина Йожефівна. РОЗДРІБНИЙ ТОВАРООБОРОТ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ

УДК 339.37 (477)

Пугачевська Катерина Йожефівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту

та управл…

Феєр Оксана Валеріївна. ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

УДК 658:330.322

Феєр Оксана Валеріївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту

Чубірка Ганна Іванівна. МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА У РИНКОВИХ УМОВАХ

УДК 658.152

Чубірка Ганна Іванівна,

старший викладач кафедри менеджменту та

управління економічними п…

Яшкін Дмитро Сергійович. ФЛОУЧАРТ ЯК ЗАСІБ МІНІМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

УДК 338.2

Яшкін Дмитро Сергійович,

аспірант,

Одеський національний …

Югас Еріка Федорівна,Югас Еріка Федорівна. МЕТОДИЧНО–ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА СЕКТОРАЛЬНО–УПРАВЛІНСЬКІ ДЕТЕРМІНАНТИ АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

УДК 330.34

Югас Еріка Федорівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку,

Ужгородський …

Черленяк Іван Іванович, Агій Ярослав Юрійович. ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ ФІРМИ ЯК ДЖЕРЕЛО КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

УДК 338.2

Черленяк Іван Іванович,

д.н.держ.упр., професор, завідувач кафедри міжнародного бізнесу,

Селезньова Ольга Олександрівна, ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

УДК 339.13.017

Селезньова Ольга Олександрівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу,

Одеська дер…

Росола Уляна Василівна. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В МІСЦЯХ ПРОДАЖУ

УДК 658,821

Росола Уляна Василівна

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В МІСЦЯХ ПРОДАЖУ

Могильна Людмила Миколаївна. ІННОВАЦІЙНА-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УДК 338.43:330.341.1

Могильна Людмила Миколаївна,

к.е.н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції,

Ігнатишин Марія Василівна, Ігнатишин Микола Іванович. МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЙ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ТОВАРУ НА РИНКУ

УДК 519.6+517

Ігнатишин Марія Василівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів,

Ігнати…

Зікій Наталія Леонідівна. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДЕФІНІЦІЇ «РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА»

УДК 005.591.4

Зікій Наталія Леонідівна,

аспірант кафедри готельно-ресторанного бізнесу,

Київський нац…

Засадний Богдан Андрійович. СОЦІАЛЬНІ ПРИНЦИПИ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

УДК 005.936.3

Засадний Богдан Андрійович,

к.е.н., доцент, докторант кафедри обліку та аудиту,

Київськ…

Замлинський Віктор Анатолійович. УПРАВЛІННЯ ВЕНЧУРНИМ ІНВЕСТУВАННЯМ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО–ОБ’ЄКТНИЙ ПІДХІД

УДК 657.15

Замлинський Віктор Анатолійович,

к.е.н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, аудиту і статистики,

Замлинская Ольга Владимировна. ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ ФИТНЕС–КЛУБА

УДК 338.46:339.138.001.76

Замлинська Ольга Володимирівна

ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ Ф…

Задорожнюк Наталія Олексіївна, Беноєва Марія Хасанівна. ДОСЛІДЖЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

УДК 658.51

Задорожнюк Наталія Олексіївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри економічних

систем …

Горова Ксенія Олександрівна. ПОРІВНЯННЯ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ РОЗМІЩЕННЯ АУТСОРСИНГОВИХ ЗАМОВЛЕНЬ

УДК 334

Горова Ксенія Олександрівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства,

Гораль Ліліана Тарасівна, Король Світлана Василівна. ОРІЄНТИРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

УДК 330.3 + 622.32 (477)

Гораль Ліліана Тарасівна,

д.е.н., професор,

директор Інституту економіки та …

Глущенко Олександр Олександрович, Туленінова Дар’я Михайлівна. ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

УДК 658.012

Глущенко Олександр Олександрович,

здобувач кафедри менеджменту і адміністрування,

Тул…