Category: Випуск № 2(8) 2017

Титульний аркуш

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Зміст

ЗМІСТ

Економіка та управління національним господарством
Білоскурський Р. Р. Екологічне підприємництво …

Білоскурський Руслан Романович.  ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ

УДК [330.341:330.15:504.06]:65(477)

Білоскурський Руслан Романович,

к.е.н., доцент, доцент кафедри економіко-мат…

Іванишина Галина Сергіївна.  ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ВИРОБІВ З ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ І КАМІННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

УДК 671: 330.341

Іванишина Галина Сергіївна,

здобувач,

Національна академія управління

Ігнатенко Олександр Степанович.  ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

УДК 330.32: 338.4

Ігнатенко Олександр Степанович,

аспірант,

Київський національний університет технол…

Кальницька Марина Анатоліївна. ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

УДК 338.26:332.1

Кальницька Марина Анатоліївна,

к.е.н., доцент кафедри міжнародної політики,

Мілашовська Ольга Іванівна, Шитікова Тетяна Володимирівна.  ГЕНЕЗИС РОЗВИТКУ ТА ОЦІНКА СФЕРИ ГОСТИННОСТІ

УДК 640.4.011.2

Мілашовська Ольга Іванівна,

д.е.н., професор кафедри готель…

Молнар Джосія Імреївна, Чорій Мирослава Василівна, Рубіш Марина Андріївна.  Контроль якості продуктів харчування і можливості України гармонізації стандартам ЄС

УДК 658.562:338.439.6

Молнар Джосія Імреївна,

к.х.н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанної справи,

Росола Уляна Василівна. СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

УДК 338.43

Росола Уляна Василівна,

старший викладач кафедри фінансів,

Мукачівський державний універси…

Свидрук Ірена Ігорівна.  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 330.342.25

Свидрук Ірена Ігорівна,

к.е.н., доцент кафедри менеджменту,

Львівський торговельно-еко…

Черленяк Іван Іванович, Довба Іванна Василівна, Клев’яник Василь Юрійович. ВИКЛИКИ ТА БАР’ЄРИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО КОНСАЛТИНГОВОГО БІЗНЕСУ

УДК 338.4

Черленяк Іван Іванович,

д.н.держ.упр., професор кафедри бізнес-адміністрування,

маркетингу …

Черничко Тетяна Володимирівна, Черничко Станіслав Федорович. ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИІНФЛЯЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ТА КОЛИШНІХ РЕСПУБЛІКАХ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

УДК 338.246.2:336.74

Черничко Тетяна Володимирівна,

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів,

Азарова Анжеліка Олексіївна, Павлов Сергій Володимирович, Логвинюк Максим Петрович.  Kомплекснa цільовa програмa оптимізації маркетингової політики вітчизняних підприємств на основі СППР «СОЛОН-2»

УДК 364.01 + 369

Азарова Анжеліка Олексіївна

к.т.н., професор, заступник декана факультету менеджменту

Алшарф Ібрагім. А. М. КОНТРОЛЬ ТА УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

Алшарф Ібрагім. А. М.

КОНТРОЛЬ ТА УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧ…

Ілляшенко Сергій Миколайович, Рот-Сєров Євгеній Володимирович. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИБОРУ НАПРЯМІВ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ЗНАНЬ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

УДК 005.94:334.716:005.332.4

Ілляшенко Сергій Миколайович,

д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу та

Кулиняк Ігор Ярославович, Базарко Світлана Володимирівна. Оцінювання та підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств

УДК 339.138:658.8

Кулиняк Ігор Ярославович,

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій,

Маргіта Наталія Орестівна, Маргіта Михайло Васильович. РАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ОБМЕЖЕНЬ

УДК 338.583

Маргіта Наталія Орестівна,

к.е.н., ст. викладач кафедри маркетингу і логістики,

Національ…

Польова Тетяна Володимирівна, Рєзнік Аліна Сергіївна. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ЯК ПІДГРУНТЯ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗВАЖЕНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

УДК 65.005.3

Польова Тетяна Володимирівна,

к.е.н., доцент кафедри економіки та обліку,

<...

Гарапко Евеліна Василівна.  Методичні підходи до типології малих міст як наукова основа управління їх розвитком

УДК 330.3:911.375.3(188.3):001.8]=161.2(045)

Гарапко Евеліна Василівна,

аспірант,

Головко Ольга Миколаївна, Гоблик-Маркович Надія Михайлівна, Горват Едіна Степанівна.  АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ І ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ САНАТОРІЇВ ЗАКАРПАТТЯ

УДК 640.5:725.515 (477.87)

Головко Ольга Миколаївна,

к.т.н., доцент кафедри готельно-ресторанної справи,

<...

Ліба Наталія Степанівна. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СИСТЕМІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

УДК 338.246.025.3

Ліба Наталія Степанівна,

к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування та маркетингу,

Папп Василь Васильович, Лужанська Тетяна Юріївна, Бошота Неля Василівна. БРЕНД ТЕРИТОРІЇ МІСТА В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ТУРИЗМУ

УДК 330. 341.1 (477)

Папп Василь Васильович,

д.е.н., професор, професор кафедри туризму  і рекреації,

Головачко Василь Михайлович, Максименко Діана Вікторівна, Турок Мар’яна Михайлівна. БУХГАЛТЕР 21 СТОЛІТТЯ

УДК 657.007.3:331.54«312»

Головачко Василь Михайлович,

Максименко Діана Вікторівна,

Нестерова Світлана Василівна, Лизанець Анжела Гейзівна. ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ

УДК 657.471.7

Нестерова Світлана Василівна,

к.е.н., доцент кафедри фінансів,

Лизанець Анжела Гейз…

Польова Тетяна Володимирівна, Дерейко Юлія Олександрівна. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЄЮ

УДК 657.21 (047.64)

Польова Тетяна Володимирівна,

Дерейко Юлія Олександрівна.

ОБЛІКОВО…

Головачко Василь Михайлович, Бобалік Катерина Олегівна. Місцеві податки як джерело наповнення місцевого бюджету в умовах децентралізації

УДК 336.144

Головачко Василь Михайлович,

Бобалік Катерина Олегівна

Місцеві податки як…

Ігнатишин Марія Василівна, Ігнатишин Микола Іванович. ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ СУБСИДУВАННЯ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ РЯДІВ ДИНАМІКИ

УДК 338:332.12

Ігнатишин Марія Василівна,

к.е.н., доцент кафедри фінансів,

Клапків Юрій Михайлович. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ

УДК 368.021

Клапків Юрій Михайлович,

к.е.н., доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія,

Леснік Тетяна Миколаївна. ВПЛИВ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА КУРС НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ: РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ

УДК 336.748

Леснік Тетяна Миколаївна,

аспірантка,

Університет державної фіскальної служби України

Черничко Станіслав Федорович, Черничко Станіслав Станіславович, Пелехач Іван Іванович БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ОГЛЯД ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ І ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ

УДК 336.713

Черничко Станіслав Федорович,

к.е.н., доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності,

Мікловда Василь Петрович. СИСТЕМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ

Мікловда Василь Петрович,

член-кореспондент НАНУ,

д.е.н., професор,

завідувач каф…