Category: Випуск №1(7) 2017

Титульний аркуш

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Зміст

ЗМІСТ

Економіка та управління національним господарством

Варламова І.С.

Ефективність інструм…

Варламова Ірина Сергіївна. ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В РЕГУЛЮВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ

УДК 338.2

Варламова Ірина Сергіївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування,

Запорізь…

Готра Вікторія Вікторівна, Ігнатко Марія Іванівна. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ

УДК 338.2

Готра Вікторія Вікторівна,

д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємства,

Ерфан Єва Алоїсівна, Король Марина Юріївна. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ПРИКОРДОННОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС

УДК 229.92

Ерфан Єва Алоїсівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин,

Неботов Петро Григорович. ЕКСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

УДК 339.97:351.82

Неботов Петро Григорович,

директор,

Державний науково-дослідний інститут інформати…

Паляничко Ніна Іванівна. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ

УДК 332:631.1

Паляничко Ніна Іванівна,

к.е.н., старший науковий співробітник,

Національна академія аг…

Папп Василь Васильович, Мовчан Катерина Миколаївна, Гоблик-Маркович Надія Михайлівна. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОЇ РОБОТИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

УДК 021:378.164:33

Папп Василь Васильович,

Мовчан Катерина Миколаївна,

Рубіш Іван Іванович. ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

УДК 338.2

Рубіш Іван Іванович,

заступник директора ТОВ «Чинадіївське»,

аспірант Львівського торговел…

Смєсова Вікторія Леонідівна. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У КОНЦЕПЦІЯХ СТАРОЇ ІСТОРИЧНОЇ ШКОЛИ І МАРКСИЗМУ

УДК 330.16:330.82:330.85

Смєсова Вікторія Леонідівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки,

Футало Юрій Ростиславович. МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

УДК 339.923:061.1

Футало Юрій Ростиславович,

аспірант кафедри фінансів,

Мукачівський державний універ…

Щурик Михайло Васильович. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ ЯК КЛЮЧОВІ ПЕРЕДУМОВИ ЇХ ПОЛІПШЕННЯ

УДК 631.12

Щурик Михайло Васильович,

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту,

Гринів Наталія Теодозіївна, Наконечна Таїсія Володимирівна, Антоненко Олександр Михайлович. МАРКЕТИНГ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

УДК 332.64

Гринів Наталія Теодозіївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики,

Гриценко Анна Сергіївна. ЦУКРОБУРЯКОВЕ ВИРОБНИЦТВО УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУРЯКОСІЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

УДК 338.3:633.63:330.3

Гриценко Анна Сергіївна,

аспірант,

Національний університет біоресурсів і прир…

Єременко Денис Володимирович. Методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності фермерських господарств

УДК 334.732.6

Єременко Денис Володимирович,

к.е.н., доц., доцент кафедри обліку та оподаткування,

Тав…

Крочак Марія Сергіївна. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

УДК 338.984

Крочак Марія Сергіївна,

аспірант кафедри економіки підприємства,

Київський національний у…

Савич Олександр Петрович. СВІТОВІ ТРЕНДИ В МАРКЕТИНГОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ РИНКУ

УДК [339.332:656.96]:629.33/36 (043.3)

Савич Олександр Петрович,

к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу,

Тупкало Віталій Миколайович, Голь Ірина Володимирівна. ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛІНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

УДК 332.14:658

Тупкало Віталій Миколайович, Голь Ірина Володимирівна

ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛІНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ТЕЛ…

Чернявська Марина Казимірівна. СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

УДК 339.372

Чернявська Марина Казимірівна,

аспірант,

Київський національний торговельно-економічний у…

Фордзюн Юрій Іванович. КОМФОРТНІСТЬ ВЗУТТЯ (ОДЯГУ) З ОГЛЯДУ ТЕОРІЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

УДК 685.31: 613.48

Фордзюн Юрій Іванович,

к.т.н., доцент, доцент кафедри проектування взуття

та механ…

Андрущенко Ганна Іванівна. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РІВНЯ ДОВІРИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ДО РІЗНИХ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ

УДК 316.47

Андрущенко Ганна Іванівна,

доктор соціологічних наук, доцент,

завідувач кафедри фундамент…

Бовш Людмила Андріївна, Заїчко Ірина Володимирівна. МЕДИЧНІ ПЛЕЙСМЕНТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

УДК 336.763:658

Бовш Людмила Андріївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу,

Гургула Тетяна Володимирівна. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

УДК 338.439.02:330.342.146

Гургула Тетяна Володимирівна,

доктор економічних наук, професор кафедри кадрової політики та державної служби,<...

Захарченко Наталя Вячеславівна. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ РЕГІОНУ

УДК 338.24: 334.021.1

Захарченко Наталя Вячеславівна,

к.е.н., доцент, кафедри економіки та моделювання ринкових відносин,

Карпишин Юрій Анатолійович. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОХОЛДИНГІВ

УДК 338.24:338.43

Карпишин Юрій Анатолійович,

аспірант,

Житомирськ…

Кулик Марина Михайлівна, Кулик Тетяна Ремівна. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ НА ЗРУЙНОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

УДК 69.003.13

Кулик Марина Михайлівна,

асистент кафедри економіки будівництва,

Кулик Тетяна Ремів…

Курило Олександра Йосипівна, Лужанська Тетяна Юріївна, Кухарчук Ольга Степанівна. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

УДК 002:025.5:378.1

Курило Олександра Йосипівна,

к.філол.н., доцент, доцент кафедри філологічних дисциплін,

Новаковська Ірина Олексіївна. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ВІДНОСИНАМИ В МІСТАХ

УДК 332.54:911.375

Новаковська Ірина Олексіївна,

д.е.н., доцент кафедри землеустрою та кадастру,

Наці…

Тимечко Ірина Романівна. УЗАГАЛЬНЕННЯ ПІДХОДІВ ЩОДО СУТНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ УКРАЇНИ

УДК 33.057.7:001.891

Тимечко Ірина Романівна,

к.е.н., с.н.с., докторант,

ДУ «Інститут регіональних до…

Цанько Олександра Олександрівна. ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЗАСАД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

УДК 330.332.01

Цанько Олександра Олександрівна,

аспірант кафедри економічної політики та економіки праці,

Ши Яцзюнь. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ В ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

УДК 338.012:372.881.1

Ши Яцзюнь

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В…

Маргіта Наталія Орестівна, Маргіта Михайло Васильович. АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

УДК: 338.512; 338.583

Маргіта Наталія Орестівна,

к.е.н., ст. викладач кафедри маркетингу і логістики,

Прокопович Лідія Сигізмундівна, Моргун Алла Володимирівна, Попович Надія Ференцівна. ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ЕКОНОМІЧНІЙ ГАЛУЗІ

 УДК 021:001.891:33

Прокопович Лідія Сигізмундівна,

к.філол.н., доцент, доцент кафери філологічних дисциплін,

Богма Олена Сергіївна. Інституціоналізація як інструмент забезпечення бюджетної безпеки країни

УДК 336.14:65.012.8:330.837(477)

Богма Олена Сергіївна,

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

Григорук Павло Михайлович, Хрущ Ніла Анатоліївна. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ І БАГАТОМІРНОСТІ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

УДК 001.8:[303.09:351.863]

Григорук Павло Михайлович,

д.е.н., професор, зав…

Ігнатишин Марія Василівна. Ресурсна база комерційних банків та її роль у механізмі розвитку банківського бізнесу

УДК 336.71

Ігнатишин Марія Василівна,

к.е.н,. доцент, доцент кафедри фінансів,

Мукачівський державний…

Паризький Ігор Володимирович. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: РЕСУРСНИЙ АСПЕКТ

УДК 330.341

Паризький Ігор Володимирович,

к.юрид.н., доцент кафедри кримінального права, кримінології,