Category: Випуск № 2(6) 2016

Титульний аркуш

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Зміст

ЗМІСТ

Економіка та управління національним господарством

Головко О.М.

Сучасні підходи до формування теорії здорового харчу…

Головко Ольга Миколаївна. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

УДК 641:613.2.003.1

Головко Ольга Миколаївна,

к.т.н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанної справи,

Дем’ян Ярослава Юріївна. НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ПОНЯТТЯ «СТАЛИЙ РОЗВИТОК»

УДК 330.34:001.5

Демян Ярослава Юріївна,

ст. викладач кафедри менеджменту

та управл…

Жукова Лариса Миколаївна. ВПЛИВ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОРМ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ

УДК 339.923:061:341

Жукова Лариса Миколаївна,

к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту,

Харківський…

Захарін Сергій Володимирович, Лі Інін, Ван Веньцянь. АКТИВІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

УДК 339.9: 339.56

Захарін Сергій Володимирович,

д.е.н., професор, професор Тяньцзиньского ун…

Курмаєв Петро Юрійович, Рибчак Віталій Іванович, Рибчак Олена Сергіївна. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

УДК 338.24

Курмаєв Петро Юрійович

д.е.н., професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки,

У…

Натрошвілі Георгій Робертович. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 339.23:339.34

Натрошвілі Георгій Робертович,

к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки,

Київський …

Савич Олександр Петрович. ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ СПОЖИВАЧІВ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ

УДК [339.332:656.96]:629.33/36 (043.3)

Савич Олександр Петрович,

к.е.н., доцент кафедри маркетингу,

Д…

Созанський Любомир Йосипович. МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

УДК: 338.45:339.137339.5

Созанський Любомир Йосипович,

к.е.н., старший науковий співробітник

відділу р…

Токар Ярина Іллівна. ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕПРЕСИВНИХ РИНКІВ ПРАЦІ

УДК 331.101.26:332.133

Токар Ярина Іллівна,

аспірант кафедри фінансів,

Мукачівський державний універ…

Бабіна Наталія Олександрівна. НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДТРИМКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

УДК 331.42: 336.12

Бабіна Наталія Олександрівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки,

Дробишева Олена Олегівна, Віташ Наталія Миколаївна. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ДОСЯГНЕННІ ПІДПРИЄМСТВОМ СВОЇХ ЦІЛЕЙ

УДК 330.522.2

Дробишева Олена Олегівна,

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства,

Віташ Ната…

Игнатишин Мария Васильевна. АНАЛИТИКА ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ ЕГО СТРУКТУРЫ

УДК 658.153

Ігнатишин Марія Василівна

Аналітика оборотного капіталу як спосіб удосконал…

Кирилко Наталія Миколаївна. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИСТАВКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА-ЕКСПОНЕНТА

УДК 659.111.2

Кирилко Наталія Миколаївна,

асистент кафедри менеджменту,

Київський національний універ…

Коваленко Олена Валеріївна, Предеус Антоніна Володимирівна. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ І РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

УДК 658.155.4

Коваленко Олена Валеріївна,

д.е.н., проф., професор кафедри економіки підприємства,

Зап…

Лавриненко Лариса Миколаївна. ТВОРЧА ПРАЦЯ ТА КРЕАТИВНІСТЬ В ІННОВАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

УДК 331.101

Лавриненко Лариса Миколаївна

ТВОРЧА ПРАЦЯ ТА КРЕАТИВНІСТЬ В ІННОВАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Лизанець Анжела Гейзівна, Долинай Тиберій Тиборович. РЕГУЛЮВАННЯ ТОВАРНОЇ ТА АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ КАТЕГОРІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

УДК 658.628:658.87:615.12

Лизанець Анжела Гейзівна,

к.е.н., доцент кафедри менеджменту та у…

Пилипчук Володимир Петрович, Данніков Олег Володимирович, Івасько Інна Михайлівна. ЕВОЛЮЦІЯ МАРКЕТИНГУ ЯК НАУКИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

УДК 339.138:658.1

Пилипчук Володимир Петрович,

к.е.н., професор кафедри маркетингу,

Данніков Олег…

Пугачевська Катерина Йожефівна. РОЗДРІБНИЙ ТОВАРООБОРОТ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ

УДК 339.37 (477)

Пугачевська Катерина Йожефівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту

та управл…

Феєр Оксана Валеріївна. ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

УДК 658:330.322

Феєр Оксана Валеріївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту

Чубірка Ганна Іванівна. МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА У РИНКОВИХ УМОВАХ

УДК 658.152

Чубірка Ганна Іванівна,

старший викладач кафедри менеджменту та

управління економічними п…

Ковальчук Ірина Євгенівна. ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГІРСЬКИХ РАЙОНІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТК

УДК 338.24:330.322

Ковальчук Ірина Євгенівна,

ст. викладач кафедри менеджменту

та управління економіч…

Лендєл Оксана Михайлівна. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УДК 330.322.014

Лендєл Оксана Михайлівна,

аспірант кафедри фінансів,

Мукачі…

Ліба Наталія Степанівна. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕОРІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ЕВОЛЮЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ

УДК 332

Ліба Наталія Степанівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування та маркетингу,

Проскура Володимир Федорович. ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 338.24

Проскура Володимир Федорович,

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту

та управлінн…

Ющик Людмила Василівна. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

УДК 338.24: 334.021.1

Ющик Людмила Василівна,

аспірант кафедри обліку і оподаткування та маркетингу,

Король Світлана Яківна. БУХГАЛТЕРСЬКЕ ПІЗНАННЯ ФАКТІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ

УДК 657

Король Світлана Яківна

БУХГАЛТЕРСЬКЕ ПІЗНАННЯ ФАКТІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ

Актуальніс…

Хорунжак Надія Михайлівна. ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ: КОНЦЕПЦІЯ ТА РОЗВИТОК

УДК 657.4.012.2

Хорунжак Надія Михайлівна,

д.е.н., доцент кафедри обліку

в державному секторі економ…

Гладинець Наталія Юріївна. Монетарні засади забезпечення фінансової стабільності: світовий досвід та Україна

УДК 336.71

Гладинець Наталія Юріївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів,

Мукачівський державн…

Коваленко Дмитро Іванович. ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

УДК 336.47

Коваленко Дмитро Іванович,

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки,

Піскова Жанна Валентинівна. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКІВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

УДК 336.221.26

Піскова Жанна Валентинівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри оподаткування,

Фендик Володимир Михайлович. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У СФЕРІ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВІДНОСИН

УДК 657.412(100)

Фендик Володимир Михайлович,

бухгалтер ТзОВ ЗАТ «Електро-Закарпаття»

ЗАБЕЗПЕЧЕ…

Черничко Тетяна Володимирівна, Гайналій Марина Петрівна. СПОЖИВЧЕ ТА ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ДИНАМІКУ ЕКОНОМІЧНОЇ КОН’ЮНКТУРИ

УДК 336.77:338.12.015

Черничко Тетяна Володимирівна, Гайналій Марина Петрівна

СПОЖИВЧЕ ТА ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА Д…