Category: Випуск № 1(5) 2016

Титульний аркуш

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Зміст

ЗМІСТ

Економіка та управління національним господарством

Бовш Л.А., Заїчко І.В.

Безпека держави в контексті формува…

Нестерова Світлана Василівна. АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЇ РОЗРАХУНКУ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ У ФОРМАХ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

УДК 657.631

Нестерова Світлана Василівна

АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЇ РОЗРАХУНКУ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ У ФОРМАХ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Дідик Андрій Миколайович. ПОДАТКОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХНЬОГО ПОЛІКРИТЕРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

УДК 334.71:[33.02+316.4.063

Дідик Андрій Миколайович,

к.е.н., здобувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва,

Голубка Степан Михайлович, Чинчик Анатолій Анатолійович. ПОГЛЯДИ ВОЛОДИМИРА НАВРОЦЬКОГО НА СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ

УДК 330.8:336.22

Голубка Степан Михайлович,

д.е.н., доц., професор кафедри фінансів і кредиту,

Університет банків…

Погорелов Юрій Сергійович, Вахлакова Вікторія Володимирівна. ОБЛІК ВИТРАТ НА ЕКОЛОГІЗАЦІЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

УДК 658.012

Погорелов Юрій Сергійович,

д.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту,

Пауш Маріанна Михайлівна. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕПРЕСИВНИХ РИНКІВ ПРАЦІ

УДК 331.5.024.5

Пауш Маріанна Михайлівна,

аспірант кафедри фінансів та банківської справи,

Носа-Пилипенко Наталія Олександрівна. ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ ЯК СКЛАДОВА КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

УДК 338.26

Носа-Пилипенко Наталія Олександрівна,

керівник Міжнародної Асоціації інституцій регіонального розвитку «МАІРР»,

Нартюк Оксана Володимирівна. Нартюк Оксана Володимирівна, аспірант кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України СУЧАСНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ЗАЙНЯТІСТЬ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ В ТРУДОНАДЛИШКОВИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

УДК 331.5:316.4

Нартюк Оксана Володимирівна,

аспірант кафедри управління персоналом та економіки праці,

<...

Кожухова Тетяна Валеріївна. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ: МЕХАНІЗМ МОБІЛІЗАЦІЇ ТА РОЗПОДІЛУ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

УДК 330.34

Кожухова Тетяна Валеріївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки,

Карпінський Борис Андрійович, Комарницька Ганна Омелянівна. ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСТ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПАТРІОТИЗМУ НАЦІЇ

УДК 332.14:336.22

Карпінський Борис Андрійович,

к.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту,

Драчук Юрій Захарович, Сав’юк Лариса Олександрівна, Трушкіна Наталія Валеріївна. ОЦІНКА ОБСЯГУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

УДК 330.322.5:332.145:338.121

Драчук Юрій Захарович,

д.е.н., професор, професор кафедри бізнес-адміністрування

Данило Світлана Іванівна. ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

УДК 332.14

Данило Світлана Іванівна,

викладач кафедри товарознавства та комерційної діяльності,

Ужгор…

Гоблик Володимир Васильович, Королович Оксана Омелянівна. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ПРИКОРДОННОЇ ТОРГІВЛІ В ТРАНСКОРДОННОМУ РЕГІОНІ

УДК 339.5:339.923

Гоблик Володимир Васильович,

д.е.н., доцент, перший проректор,

Кор…

Борщевський Віктор Валентинович, Куцаб-Бонк Катажина Каземирівна. ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ КОНВЕРГЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ТРАНСКОРДОННОГО РЕГІОНУ

УДК 332:339.9 : 517.521

Борщевський Віктор Валентинович,

д.е.н., доцент, завідувач відділу розвитку територіальних

Черничко Тетяна Володимирівна. МЕТОДИКА ОЦІНКИ СТАНУ СТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

УДК 336.027

Черничко Тетяна Володимирівна

МЕТОДИКА ОЦІНКИ СТАНУ СТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Яшкін Дмитро Сергійович. ФЛОУЧАРТ ЯК ЗАСІБ МІНІМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

УДК 338.2

Яшкін Дмитро Сергійович,

аспірант,

Одеський національний …

Югас Еріка Федорівна,Югас Еріка Федорівна. МЕТОДИЧНО–ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА СЕКТОРАЛЬНО–УПРАВЛІНСЬКІ ДЕТЕРМІНАНТИ АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

УДК 330.34

Югас Еріка Федорівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку,

Ужгородський …

Черленяк Іван Іванович, Агій Ярослав Юрійович. ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ ФІРМИ ЯК ДЖЕРЕЛО КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

УДК 338.2

Черленяк Іван Іванович,

д.н.держ.упр., професор, завідувач кафедри міжнародного бізнесу,

Селезньова Ольга Олександрівна, ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

УДК 339.13.017

Селезньова Ольга Олександрівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу,

Одеська дер…

Росола Уляна Василівна. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В МІСЦЯХ ПРОДАЖУ

УДК 658,821

Росола Уляна Василівна

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В МІСЦЯХ ПРОДАЖУ

Могильна Людмила Миколаївна. ІННОВАЦІЙНА-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УДК 338.43:330.341.1

Могильна Людмила Миколаївна,

к.е.н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції,

Ігнатишин Марія Василівна, Ігнатишин Микола Іванович. МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЙ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ТОВАРУ НА РИНКУ

УДК 519.6+517

Ігнатишин Марія Василівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів,

Ігнати…

Зікій Наталія Леонідівна. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДЕФІНІЦІЇ «РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА»

УДК 005.591.4

Зікій Наталія Леонідівна,

аспірант кафедри готельно-ресторанного бізнесу,

Київський нац…

Засадний Богдан Андрійович. СОЦІАЛЬНІ ПРИНЦИПИ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

УДК 005.936.3

Засадний Богдан Андрійович,

к.е.н., доцент, докторант кафедри обліку та аудиту,

Київськ…

Замлинський Віктор Анатолійович. УПРАВЛІННЯ ВЕНЧУРНИМ ІНВЕСТУВАННЯМ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО–ОБ’ЄКТНИЙ ПІДХІД

УДК 657.15

Замлинський Віктор Анатолійович,

к.е.н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, аудиту і статистики,

Замлинская Ольга Владимировна. ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ ФИТНЕС–КЛУБА

УДК 338.46:339.138.001.76

Замлинська Ольга Володимирівна

ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ Ф…

Задорожнюк Наталія Олексіївна, Беноєва Марія Хасанівна. ДОСЛІДЖЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

УДК 658.51

Задорожнюк Наталія Олексіївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри економічних

систем …

Горова Ксенія Олександрівна. ПОРІВНЯННЯ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ РОЗМІЩЕННЯ АУТСОРСИНГОВИХ ЗАМОВЛЕНЬ

УДК 334

Горова Ксенія Олександрівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства,

Гораль Ліліана Тарасівна, Король Світлана Василівна. ОРІЄНТИРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

УДК 330.3 + 622.32 (477)

Гораль Ліліана Тарасівна,

д.е.н., професор,

директор Інституту економіки та …

Глущенко Олександр Олександрович, Туленінова Дар’я Михайлівна. ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

УДК 658.012

Глущенко Олександр Олександрович,

здобувач кафедри менеджменту і адміністрування,

Тул…

Гамма Тетяна Миколаївна. ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ M&A В УКРАЇНІ

УДК 339.1(477)

Гамма Тетяна Миколаївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства,

Верезомська Ірина Георгіївна, Ворошилова Ганна Олександрівна. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГОТЕЛЮ З КОРПОРАТИВНИМИ КЛІЄНТАМИ

УДК 640.5

Верезомська Ірина Георгіївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри соціально-економічних наук,

Артюхіна Марина Володимирівна. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО З'ЯСУВАННЯ СУТНОСТІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИЩОЇ ШКОЛИ»

УДК 330.342.146:378.1

Артюхіна Марина Володимирівна

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління навчальними закладами,

Яциковський Богдан Ігорович. ЕКОЛОГО–ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

УДК 330.8:[330.341:504.03]

Яциковський Богдан Ігорович,

заступник голови Державної комісії України

по…

Штулер Ірина Юріївна. ІСТОРИЧНЕ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ВИБОРУ МОДЕЛІ «ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО РОЗВИТКУ» НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ

УДК 338.1

Штулер Ірина Юріївна,

к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи,

ВНЗ «Національ…

Футало Юрій Ростиславович. ДЕФІНІЦІЯ ІНТЕГРАЦІЇ ЯК ЧИННИКА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 339.9

Футало Юрій Ростиславович,

аспірант кафедри фінансів,

Мукачівський державний університет

Феєр Оксана Валеріївна. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

УДК 330. 338.001.36

Феєр Оксана Валеріївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту

та управління е…

Слюсаренко Вікторія Євгенівна. РОЗВИТОК ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ІНСТИТУТУ ТРИСТОРОННЬОГО ПАРТНЕРСТВА ДЕРЖАВИ–БІЗНЕСУ–«ТРЕТЬОГО СЕКТОРУ» ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕФЕКТИВНОГО СУСПІЛЬСТВА

УДК 338.22/2.242.4(477)+061.2.

Слюсаренко Вікторія Євгенівна,

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту,

Пугачевська Катерина Сергіївна. ІМПОРТОЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІМПОРТУ В УКРАЇНІ

УДК 339.52

Пугачевська Катерина Сергіївна,

к.е.н., асистент кафедри міжнародної економіки,

Київський н…

Припута Наталія Володимирівна. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ МОНОПОЛІЗОВАНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ

УДК 330.341.42

Припута Наталія Володимирівна,

старший викладач кафедри теоретичної та прикладної економіки,

Нецора Тетяна Георгіївна. МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ТА СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

УДК 334. 012. 33

Нецора Тетяна Георгіївна,

старший науковий співробітник,

Науково-дослідний економічн…

Кучінка Тетяна Василівна. ПРИРОДА ТА ПРИЧИНИ ЦИКЛІЧНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ

УДК 330.33.012

Кучінка Тетяна Василівна,

аспірант кафедри фінансів,

Мукачівський державний університе…

Курмаєв Петро Юрійович, Рибчак Віталій Іванович, Рибчак Олена Сергіївна. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

УДК 338.24

Курмаєв Петро Юрійович,

д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки,

Жилін Михайло Володимирович. СВІТОВИЙ РИНОК СТАЛІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

УДК 338.516-034.14

Жилін Михайло Володимирович

СВІТОВИЙ РИНОК СТАЛІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Гоблик Володимир Васильович, Токар Ярина Іллівна. ТИПОЛОГІЯ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ЯК ПЕРЕДУМОВА РЕГУЛЮВАННЯ ЇХ РОЗВИТКОМ

УДК 631.11:331.5

Гоблик Володимир Васильович,

д. е. н., доцент, перший проректор,

Власюк Валерій Євгенович. ФІНАНСИ У ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

УДК 330.341.1:336.457.4

Власюк Валерій Євгенович

ФІНАНСИ У ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Бовш Людмила Андріївна, Заїчко Ірина Володимирівна. БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ

УДК 336.763:658

Бовш Людмила Андріївна,

к.е.н., доцент, завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін,