Category: Випуск № 2(4). Частина 2. 2015

Титульний аркуш

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Зміст

ЗМІСТ

Економіка та управління національним господарством

Базилюк В.Б.

Організаційні зміни та спеціалізовані інститути розв…

Мойсеєнко Ірина Павлівна. ФІСКАЛЬНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 330.322.(477)

Мойсеєнко Ірина Павлівна,
д.е.н., проф., професор кафедри фінансів,
Львівський державний університет внутрішніх справ

Литвиненко Тамара Євгенівна, Литвиненко Ярослав Васильович. ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СФЕРІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

УДК 002.9.641.643

Литвиненко Тамара Євгенівна,
к.е.н., доцент кафедри технології і організації ресторанного господарства,
Київський національний торговельн…

Ігнатишин Марія Василівна, Ігнатишин Микола Іванович. ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ ЯК ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКОВИХ ПРОЕКТІВ

УДК: 339.9

Ігнатишин Марія Василівна, Ігнатишин Микола Іванович

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ ЯК ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИ…

Дзюба Оксана Миколаївна, Пшенична Галина Володимирівна. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ПІДХІД

УДК 657.1:339.72(045)

Дзюба Оксана Миколаївна,
к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Гладій Ірина Олександрівна. ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

УДК 657:338.5 (045)

Гладій Ірина Олександрівна
к.е.н, доц., доцент кафедри бухгалтерського обліку
Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Чепеленко Анжеліка Михайлівна, Чепеленко Дмитро Станіславович. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ЗАКОНОМІРНОСТІ І ТРЕНДИ

УДК 331.5(045)

Чепеленко Анжеліка Михайлівна,
к.е.н., доц., доцент кафедри економіки підприємств та менеджменту,
Українська інженерно-педагогічна академія…

Стоянець Наталія Валеріївна. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

УДК 330.4

Стоянець Наталія Валеріївна,
к.е.н., доц., доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції,
Сумський національний аграрний університет

<...

Стадницький Юрій Іванович. ГОРИ ЯК РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ РЕСУРС: СПЕЦИФІКА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

УДК 330.15

Стадницький Юрій Іванович,
д.е.н., проф., професор кафедри економіки і фінансів,
Політехніка Свєнтокшиська (Польща)

Смочко Наталія Михайлівна. ЗАГАЛЬНІ РИСИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УДК 911.3:33 (477.88)

Смочко Наталія Михайлівна,
к.г.н.,доцент кафедри туризму та рекреації,
Мукачівський державний університет

Россоха Володимир Васильович, Газуда Леся Михайлівна. УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКИМ РОЗВИТКОМ В УМОВАХ РОЗШИРЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ

УДК 330.34:631

Россоха Володимир Васильович,
д.е.н., проф., головний науковий співробітник відділу проблем галузевого і територіального управління,
ННЦ «Ін…

Притула Христина Мирославівна, Залуцький Іван Романович. ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

УДК 332.122:338.43

Притула Христина Мирославівна,
к.е.н., старший науковий співробітник,
в. о. завідувача сектору проблем транскордонного співробітництва,<...

Польовська Василина Василівна. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В РОЗРІЗІ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЗОНУВАННЯ

УДК 332.334.2(23.0) (477.87)

Польовська Василина Василівна,
здобувач кафедри економіки підприємства,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

<...

Палига Євген Миколайович. СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ

УДК 336+338.242

Палига Євген Миколайович,
д.е.н., проф., завідуючий кафедри економіки підприємства та
маркетингу у видавничо-поліграфічній галузі,

Мошак Ольга Вікторівна. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ

УДК 332:63

Мошак Ольга Вікторівна,
викладач кафедри фінансів,
Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Е…

Марчук Юлія Віталіївна. ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ

УДК 338.24:339.2

Марчук Юлія Віталіївна,
аспірант факультету міжнародних відносин,
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Лисенко Олена Анатоліївна. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗМІН РАНГІВ В РЕЙТИНГУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ГІДНОЇ ПРАЦІ

УДК 331.101.2

Лисенко Олена Анатоліївна,
к.фіз.-мат.н., доцент кафедри менеджменту,
Національний університет харчових технологій

Кондра Ольга Романівна. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ РЕГІОНУ

УДК: 132.122:338.439.6

Кондра Ольга Романівна
аспірант, старший викладач,
Прикарпатський інститут імені М. Грушевського Приватне акціонерне товариство

Гаврилко Петро Петрович, Колодійчук Анатолій Володимирович. ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ТРАНСКОРДОННОМУ ПРОСТОРІ ЯК ІНСТРУМЕНТУ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ В ЙОГО МЕЖАХ

УДК 339.9: 338.49: 330.341.1

Гаврилко Петро Петрович, Колодійчук Анатолій Володимирович

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ТРАНСКОРДОННОМУ …

Зеленко Олена Олександрівна. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ЛУГАНЩИНИ В УМОВАХ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

УДК 338.48

Зеленко Олена Олександрівна,
к.е.н., доцент кафедри туризму і готельного господарства,
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира…

Деделюк Катерина Юріївна. АКТУАЛЬНІ ВИКЛИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

УДК 330.322:330.34

Деделюк Катерина Юріївна,
к.е.н., ст. викладач кафедри міжнародних економічних відносин
та управління проектами,
Східноєв…

Богінська Людмила Олексіївна. РИНОК НЕРУХОМОСТІ: СТАН ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

УДК 339.13.017

Богінська Людмила Олексіївна,
к.е.н., ст. викладач кафедри будівельного виробництва,
Сумський національний аграрний університет

Шарко Віталій Вікторович. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИ ОЦІНКИ, СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ

УДК 658.821(045)

Шарко Віталій Вікторович,
к.е.н., ст. викл. кафедри товарознавства, експертизи
та торговельного підприємництва,
Вінницький …

Ходикіна Ірина Василівна. ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

УДК 331.108.43.003.13

Ходикіна Ірина Василівна,
Публічне акціонерне товариство «Азовські мастила і оливи»

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИ…

Терещенко Світлана Іванівна. ВПЛИВ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ

УДК658.7:338.432

Терещенко Світлана Іванівна,
к.е.н., доц., т.в.о. зав. кафедри економіки,
Сумський національний аграрний університет

Семененко Олена Володимирівна. УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

УДК 658.15:338

Семененко Олена Володимирівна,
асистент кафедри менеджменту сфери послуг,
Київський національний університет технологій та дизайну

Савич Олександр Петрович. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИРОБНИКІВ АВТОМОБІЛІВ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ

УДК [339.332:656.96]:629.33/36 (043.3)

Савич Олександр Петрович,
к.е.н., доц., доцент кафедри маркетингу,
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Приймак Василь Іванович, Луцик Марія Василівна. ІНСТРУМЕНТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

УДК 331.101.262:334.72

Приймак Василь Іванович,
д.е.н., проф., завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті,
Луцик Марія Василівна,

Пилипчук Володимир Петрович, Лендєл Олег Дмитрович. РОЗВИТОК КОМУНІКАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ МАРКЕТИНГУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

УДК 330:338.48

Пилипчук Володимир Петрович,
к.е.н., професор кафедри маркетингу
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
Лендєл Олег Дмитрович…

Обертан Дмитро Вікторович. СТРАТЕГІЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПОЛІГРАФІЇ В РИНКОВИХ УМОВАХ

УДК 336.338.242

Обертан Дмитро Вікторович,
аспірант,
Українська академія друкарства

СТРАТЕГІЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛ…

Кліпкова Оксана Ігорівна. КРЕАТИВНІСТЬ ТА ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЯК ОСНОВНІ СКЛАДОВІ НОВОГО ВЕКТОРА В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

УДК 339.16.012.23

Кліпкова Оксана Ігорівна,
здобувач кафедри економічної теорії,
Львівська комерційна академія

КРЕАТИВНІСТЬ ТА…

Дем’ян Ярослава Юріївна, Шекмар Надія Андріївна. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА СИРІВ У ЗАКАРПАТТІ

УДК 330.341:338.45: 637.3(477.87)

Дем’ян Ярослава Юріївна, Шекмар Надія Андріївна

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄ…

Данніков Олег Володимирович, Бобрицька Наталія Дмитрівна, Кирилова Олена Володимирівна. СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЇ МАРКЕТИНГУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

УДК 330.8:338.48

Данніков Олег Володимирович,
к.е.н., доц., доцент кафедри маркетингу,
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
Бобрицька Натал…

Вовк Мирослава Василівна, Франчук Ірина Богданівна. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

УДК 338.439.52 : 339.137. 2

Вовк Мирослава Василівна,
к.е.н., доцент кафедри менеджменту,
Франчук Ірина Богданівна,
к.е.н., доцент к…

Важинський Федір Анатолійович. АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

УДК 330.322:[658:338.43]

Важинський Федір Анатолійович,
к.е.н., старший науковий співробітник,
ДУ «Інститут регіональних досліджень НАН України ім. М.І. Долішнього»

Хвесик Михайло Артемович, Левковська Людмила Володимирівна, Мандзик Валерій Миколайович. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯМ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

УДК 336:338.4

Хвесик Михайло Артемович,
д.е.н., проф., директор,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук …

Уніга Олег Вікторович. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

УДК 331.5.024.5

Уніга Олег Вікторович,
аспірант кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами,
Східноєвропейський національний університ…

Попадинець Василь Васильович. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

УДК 330.322.012

Попадинець Василь Васильович,
магістрант факультету міжнародних відносин і країнознавства,
Університет Росток, Німеччина

Підлипна Радміла Петрівна. ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

УДК 351.83

Підлипна Радміла Петрівна,
к.е.н., доц., зав. кафедрою бухгалтерського обліку,
Ужгородський ТЕІ КНТЕУ

ДО…

Лупенко Юрій Олексійович. РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРОГНОЗИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

УДК 631.1.00.18

Лупенко Юрій Олексійович,
д.е.н., проф., академік НААН,
директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»

Кропивко Максим Михайлович. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ РОДОВИХ САДИБ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ФОРМИ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ

УДК: 631.15.017.3

Кропивко Максим Михайлович,
к.е.н., старший науковий співробітник,
докторант відділу розвитку підприємництва і кооперації,

Газуда Михайло Васильович, Газуда Сергій Михайлович. УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

УДК 338.43:330.15

Газуда Михайло Васильович,
к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства,
Ерфан Віталій Йосипович,
к.е.н., доцент кафедри міжнародного…

Волощук Надія Юріївна. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

УДК 334.012.61-022.51

Волощук Надія Юріївна,
ст. викл. кафедри обліку і аудиту та фінансів,
Карпатський інститут підприємництва ВНЗ Університет «Україна»

Базилюк Володимир Богданович. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗМІНИ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ІНСТИТУТИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОГО КОМПЛЕКСУ

УДК 330.341

Базилюк Володимир Богданович,
к.е.н., доц., доцент кафедри економіки підприємства та маркетингу у ВПК,
Українська академія друкарства